Áreas > TIC

TIC - Lexislación

17/04/2018 

Modelo de Ordenanza Reguladora do Procedemento Administrativo Común Electrónico na Administración Local

17/04/2018 

Anteproxecto de Lei de Administración Dixital de Galicia.

06/12/2018 

 

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais. Ten por obxecto...

17/04/2018 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao ...

17/04/2018 

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento...

17/04/2018 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

17/04/2018 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.