Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos

Data: 

17/04/2018

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos personais e á libre circulación destes datos e polo que se deroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos) 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon regulamentoeuropeoprotecciondatos.pdf1000.75 KB