Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais

Data: 

06/12/2018

 

Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais. Ten por obxecto adaptar o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e a libre circulación destes datos, e completar as súas disposicións. O dereito fundamental das personas físicas á protección de datos persoais, amparado polo artigo 18.4 da Constitución, exercerase con arranxo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 e nesta lei orgánica.

Garantizará os dereitos dixitais da cidadanía conforme ao mandato establecido no artigo 18.4 da Constitución.

Descargas: