Estrutura de representantes

 

ÓRGANOS DE GOBERNO

Os Órganos Rectores da Fegamp renóvanse cada catro anos, sendo os encargados da toma de decisións da entidade e da súa aplicación. Son os seguintes:

  • Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral da Fegamp é o órgano soberano da entidade. Está integrada por un representante de cada un dos socios da Federación (313 municipios galegos e 4 deputacións provinciais). Convócase con carácter ordinario cada 4 anos, tras os resultados das eleccións municipais, e tamén pode celebrarse de xeito extraordinario (Artigo 20b dos Estatutos).

Na Asemblea determínase a composición dos restantes órganos de goberno (Consello Federal e Comisión Executiva) para 4 anos de mandato. Realízase por votación: concellos e deputacións escollen entre as candidaturas de nomes presentadas polos distintos grupos políticos. O número de votos que pode emitir cada socio vén determinado pola súa poboación (Artigo 24) e pode exercer o seu dereito sempre e cando teña ao día as obrigas contraídas coa Fegamp (Artigo 14). O obxectivo é acadar unha lista única e de consenso, aprobada por unanimidade (fito acadado en 8 das 9 Asembleas celebradas ata o momento).

Durante o transcurso da Asemblea, acórdanse en liñas xerais os retos políticos e de traballo a desenvolver durante o mandato entrante.

  • Consello Federal

O Consello Federal da Fegamp está integrado por 55 membros, elixidos entre os socios titulares (os 313 concellos galegos e as 4 deputacións provinciais) pola Asemblea Xeral. O procedemento para a escolla realízase a través de candidaturas pechadas, a proposta dos diferentes partidos políticos que acadaran representación nas eleccións municipais.

Acadan asento os 29 primeiros membros da candidatura máis votada na Asemblea Xeral; os 17 primeiros nomes da segunda máis votada; os 7 cabezas da terceira e os 2 primeiros nomes do cuarto listado. Membros actuais.

  • Comisión Executiva

A Comisión Executiva da Fegamp está composta polo presidente, 3 vicepresidentes (vicepresidente primeiro, vicepresidente segundo e vicepresidente executivo) e 13 vocais. É o órgano encargado de levar á práctica os acordos da Asemblea Xeral e do Consello Federal. Os compoñentes da Comisión Executiva reúnense unha vez ao mes de xeito ordinario. Membros actuais

  • Xunta de Voceiros e Voceiras

A Xunta de Voceiros e Voceiras da Fegamp está formada polo presidente e un voceiro/voceira de cada un dos grupos políticos que obtiveran representación na Comisión Executiva. Son os propios grupos políticos os que se encargan de elixir ao seu candidato ou candidata.

Os/As voceiros/voceiras reúnense de xeito ordinario unha vez ao mes e, a maiores, asisten ás xuntanzas que requira a propia axenda da Fegamp. Membros actuais.

A maiores, a actividade ordinaria da Fegamp conta con:

Órganización Administrativa e Áreas de Traballo

Para a xestión do labor diario da Fegamp, a Federación conta cun secretario xeral – interventor, un director xeral e un coordinador. O cadro de persoal da Fegamp é propio e independente aos resultados da Asemblea.

A Fegamp ofrece servizo e asesoramento aos seus socios nos eidos de formación do persoal das entidades locais, tramitación de reclamacións de consumo, departamento de inmigración, área de medioambiente e xestión da auga, departamento de economía e facendas locais, novas tecnoloxías e comunicación, emerxencias, urbanismo ou turismo, entre outros.