Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público

Data: 

17/04/2018

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon leicontratossectorpublico.pdf12.14 MB