Primeira Convocatoria do Programa de Incentivos para proxectos de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles (PRTR). Prazo: 15-09-2023 (14:00 h.)

Data: 

mércores, 12 Xullo, 2023 (Todo o día) a venres, 15 Setembro, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 29 de xuño de 2023 do Consello de Administración de E.P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P., pola que se formaliza a primeira Convocatoria do Programa de Incentivos para proxectos de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.
BDNS (Identif.): 706972

Finalidade

A finalidade é a execución de proxectos de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles, co cal se pretende unha substitución paulatina da produción da electricidade e a calor a partir de combustibles fósiles por instalacións que utilicen enerxías renovables.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiario persoas xurídicas, públicas ou privadas, así como as agrupacións de persoas xurídicas, tanto públicas como privadas, sen personalidade xurídica propia, que poidan levar a cabo os proxectos ou actividades que motivan a concesión desta axuda, segundo indícase no artigo 6 das bases reguladoras, a condición de que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 7 das bases reguladoras.

Bases reguladoras

Orde TED/641/2023, do 14 de xuño, pola que se establecen as bases reguladoras para as convocatorias do Programa de Incentivos para proxectos de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea - NextGenerationEu (en diante bases reguladoras), publicada en BOE nº 146 do 20 de xuño de 2023.

Orzamento e financiamento da convocatoria

A dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas nesta convocatoria é de 150.000.000 euros, do orzamento do IDAE, previa transferencia de fondos realizada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, de acordo co previsto nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021, nos que se consignou dotación na partida 23.50.420B.748 «Ao IDAE para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia»; nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, nos que se consignou dotación na partida 23.50.42GA.748.05 «Ao IDAE para o desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos» e nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, nos que se consignou dotación na partida 23.50.42GA.748.05 «Ao IDAE para o desenvolvemento de enerxías renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia».

Outros datos

1. Poderán ser obxecto de axuda, os proxectos de plantas de produción de enerxía eléctrica e/o térmica que utilicen enerxías renovables que cumpran as condicións descritas no Anexo I da convocatoria.

2. Deberase formular unha única solicitude por cada proxecto que pretenda ser obxecto de axuda, a cal se deberá corresponder cun ou varios subtipos, tal e como se indica no Anexo I da convocatoria.

3. Terán a consideración de gastos subvencionables aqueles gastos que satisfagan o establecido nos artigos 8 e 9 das bases reguladoras e o Anexo I da convocatoria.

4. No Anexo III da convocatoria establécese o método de cálculo do importe da axuda final do proxecto, o cal se calculará para cada solicitude presentada.

5. O réxime de concesión será o de concorrencia competitiva, conforme ao artigo 22.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e de acordo cos criterios establecidos nas bases reguladoras e desenvolvidos na convocatoria.

6. As garantías para a participación na convocatoria e execución do proxecto establécense de acordo co disposto no artigo 24 das bases reguladoras e nas condicións que se establecen na disposición décimo séptima da convocatoria. A contía da garantía será de polo menos do dez por cento (10%) do importe da axuda solicitada para o proxecto tal e como se define no Anexo III da convocatoria.

7. O IDAE, poderá conceder anticipos das axudas aos beneficiarios que o soliciten, previa achega dunha garantía, e nas condicións que se establecen na disposición décimo séptima da convocatoria, e nos artigos 23 e 25 das bases reguladoras.

8. A presentación de solicitudes realizarase por vía electrónica, conforme se establece nos artigos 13, 14 e 15 das bases reguladoras, a través da sede electrónica do IDAE (https://sede.idae.gob.es).

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes de axuda obxecto desta convocatoria e a súa documentación poderán presentarse desde as 9:00h do día 12 de xullo de 2023, ata as 14:00 horas do día 15 de setembro de 2023. Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 706972): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/706972

-No Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE)

Descargas: