Axudas á dixitalización e preservación do Patrimonio Bibliográfico e a súa difusión mediante repositorios. Prazo: 10-05-2024

Data: 

venres, 19 Abril, 2024 (Todo o día) a venres, 10 Maio, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura

Extracto da Resolución do 12 de abril de 2024, pola que se convocan axudas á dixitalización e preservación do Patrimonio Bibliográfico e a súa difusión mediante repositorios

BDNS (Identif.): 755075

Obxecto

Axudas a proxectos de dixitalización accesibles en liña, de bens que formen parte do patrimonio bibliográfico, conforme ao establecido no artigo 50.1 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, ou que gocen dun especial interese bibliográfico. Estes bens han de estar no dominio público ou, no seu caso, as entidades solicitantes das axudas han de posuír os dereitos de explotación necesarios sobre os mesmos, de acordo con o Real Decreto 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia.

Quedan excluídos da presente convocatoria os proxectos de dixitalización de bens que forman parte do patrimonio documental, de acordo con o artigo 49 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español.

A finalidade perseguida é a dixitalización e posterior agregación destes obxectos dixitais no recolector «Hispana» do Ministerio de Cultura e en «Europeana», as cales forman parte do Plan Estratéxico de Subvencións do Ministerio de Cultura.

Beneficiarios

As comunidades autónomas e os organismos e entidades con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes delas, así como as universidades públicas españolas.

As entidades locais españolas e os organismos e entidades con personalidade xurídica propia vinculadas ou dependentes delas.

As entidades privadas sen fins de lucro de nacionalidade española e as reais academias, de nacionalidade española, de calquera Estado membro da Unión Europea ou dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, con residencia fiscal en España.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas en réxime de concorrencia competitiva do Ministerio de Cultura.

Importe

O importe máximo imputable ás subvencións será de 555.000 €. As axudas concedidas sufragaranse con cargo aos créditos das aplicacións 24.03.332B.454.02 (CCAA e universidades públicas 355.000 €), 24.03.332B.463 (Entidades locais 100.000 €) e 24.03.332B.480 (Entidades privadas sen fins de lucro e reais academias 100.000 €) do orzamento de gastos do Ministerio de Cultura para o ano 2024.

Cada entidade solicitante só poderá presentar unha solicitude e a contía da axuda solicitada deberá ser inferior a 60.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no «Boletín Oficial do Estado».

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 755075): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/755075

-Na Dirección Xeral do Libro e Fomento da Lectura (Ministerio de Cultura).

Descargas: