Circulares

 
Cartel guía accesibilidade 2019

A continuación pode descargar un dossier básico "Guía de boas prácticas para a Accesibilidade das persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva" para tratar de conseguir a eliminación de Barreiras de Comunicación en todos os centros das Deputacións Provinciais e Concellos do territorio

 

Ante a preocupación de moitos agricultores e gandeiros polos danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas , e dado que estes danos concéntranse principalmente en dous períodos críticos do ano: entre a sementeira do millo (principal cultivo afectado) ata o momento no que as plántulas acade

 

Anéxanse para xeral coñecemento, diversas instrucións da Dirección Xeral de Trafico relativas á organización de probas deportivas e marchas ciclistas, e o formulario de declaración responsable, que pode descargar a continuación. 

 
Cartel Campaña Gripe 2018

A Consellería de Sanidade informa que o 22 de outubro dará comezo a campaña de vacinación da gripe que se estenderá ata o 28 de decembro. 

 

POÑEMOS EN COÑECEMENTO DE TODOS OS CONCELLOS UNHA SENTENZA DO TRIBUNAL SUPREMO, SOBRE O REGULAMENTO DO IMPOSTO DE PLUSVALÍA.

A CONTINUACIÓN PODE DESCARGAR O DOCUMENTO EN PDF.

 

Normativa básica de aplicación

- Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia.

- Capítulo III da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e competitividade económica de Galicia.

 

A Dirección Xeral de Ordenación e Producción Forestal da Consellería do Medio Rural, achega a seguinte información relativa ás disposicións da Lei 3/2007 en materia de fogos de artificio, ademais dos modelos de solicitude ou autorización segundo a cantidade de materia regulamentada e da l

Páxinas