XORNADAS DE FORMACIÓN. Sostibilidade e competencias dixitais

 

(Esta información será empregada para a emisión do certificado de aproveitamento do curso no que se inscribe)
(Esta información será empregada para a emisión do certificado de aproveitamento do curso no que se inscribe)
(Esta información será empregada para a emisión do certificado de aproveitamento do curso no que se inscribe)
(Esta información será empregada para comunicacións relativas ao curso no que se inscribe)
(Esta información será empregada para comunicacións relativas ao curso no que se inscribe)

Ao inscribirse neste evento, vostede autoriza a que os datos facilitados se incorporen nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da Fegamp, coa finalidade de poder atender calquera aspecto derivado da súa inscrición nesta actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal ou fora necesario para o correcto desenvolvemento da actividade na que se inscribe.

Vostede ten dereito a obter unha confirmación sobre se a Fegamp está tratando os seus datos persoais e, por tanto, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade e revocar estes consentimentos a través das seguintes canles: a dirección de correo electrónico dpd@fegamp.gal, a sede electrónica da Fegamp http://fegamp.sedelectronica.gal, ou no seguinte enderezo postal: Rúa de Varsovia 4-C 6º, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Pode consultar aquí a política de privacidade da Fegamp.

Por outra parte, e atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/182, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro e o Regulamento Xeral (UE) 2016/579 de Protección de Datos, infórmase de que no transcurso da actividade na que se vai inscribir, se poderán facer fotografías e gravacións de vídeo, e estas poderán ser publicadas a través das canles das que dispón a Fegamp así como as canles de difusión do proxecto RETTUN (páxina web, revistas, exposicións, Facebook, Twitter, Youtube), ou enviadas á prensa. Vostede da o seu consentimiento a toma de imaxes e grabacións da súa persoa e ao uso anteriormente exposto: