SUBVENCIÓNS A PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SUSTENTABLE 2014-2020. PRAZO: 30-06-2019

Data: 

luns, 17 Xullo, 2017 (Todo o día) a domingo, 30 Xuño, 2019 (Todo o día)
man suxeitando unha esfera transparente con natureza de fondo

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sustentable 2014-2020.

Obxecto e ámbito de aplicación

1. Constitúe o obxecto do presente real decreto a regulación do procedemento para a concesión directa de subvencións a proxectos singulares que faciliten o paso a unha economía baixa en carbono no ámbito das Entidades locais españolas, con cargo aos fondos FEDER incluídos no Eixo 4 de Economía Baixa en Carbono do Programa Operativo plurirrexional de Crecemento Sustentable (POCS) para o período 2014-2020.

2. A finalidade das devanditas subvencións é incentivar e promover a realización de actuacións, por parte dos municipios españois de menos de 20.000 habitantes ou agrupacións formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertencentes a unha mesma Comunidade Autónoma, ademais das Cidades de Ceuta e Melilla, que reduzan as emisións de dióxido de carbono mediante a execución de proxectos singulares de aforro e eficiencia enerxética, mobilidade urbana sustentable e uso das enerxías renovables, conforme ao disposto no Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

Entidades beneficiarias

1. Para os efectos regulados por esta convocatoria, poderán ter a condición de entidades beneficiarias, as Entidades locais territoriais conforme ao establecido no artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, así como as entidades supralocais existentes ou de nova constitución que representen, para os efectos desta convocatoria, ás agrupacións de Entidades locais que poidan resultar beneficiarias, todas elas en tanto sexan entidades que realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas á liña de axudas.

2. De acordo co anterior, poderán ser entidades beneficiarias:

a) Os concellos de municipios de menos de 20.000 habitantes, de acordo á regulación da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e as Cidades de Ceuta e Melilla.

b) As Deputacións provinciais ou Comunidades Autónomas uniprovinciais no exercicio das competencias que lles correspondan, cando actúen, ben en representación dunha agrupación formada por municipios que de forma individual non superen os 20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas a esta liña de axudas nalgún dos devanditos municipios.

c) Os Cabidos ou Consellos insulares actuando, ben en representación dunha agrupación formada por municipios que, de forma individual, non superen os 20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas a esta liña de axudas nalgún dos devanditos municipios.

d) As Comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e os correspondentes Estatutos de Autonomía, sempre que actúen ben en representación dunha agrupación formada por municipios que, de forma individual, non superen os 20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas á liña de axudas nalgún dos devanditos municipios.

e) As Mancomunidades de Municipios sempre que actúen ben en representación dunha agrupación formada por municipios que, de forma individual, non superen os 20.000 habitantes por participante, ou ben no seu caso, realicen os investimentos e promovan as actuacións acollidas á liña de axudas nos devanditos municipios.

3. A condición de entidade beneficiaria desta convocatoria implica que esta asume fronte ao Organismo Intermedio, a totalidade de dereitos e obrigacións inherentes a tal condición, nos termos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e do Real Decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.

4. Co fin de evitar que se produza unha excesiva concentración de axudas desta liña a favor dun mesmo concello, establécese un límite de subvención máxima por concello por importe de 5.000.000 €. Por tanto, un mesmo concello poderá presentar a esta convocatoria tantos proxectos distintos como desexe, ben de forma individual ou ben a través de entidades supralocais que agrupen proxectos (deputación, mancomunidade, etc.), sempre que o importe total da axuda que lle puidese corresponder, de forma acumulada para todos os proxectos solicitados tanto de forma individual como agrupada, non supere este valor máximo. No caso de proxectos presentados por entidades supralocais que agreguen as necesidades de varios concellos, o cómputo deste límite realizarase por concello.

5. As actuacións poderán ser executadas polas entidades beneficiarias conforme a calquera das modalidades contractuais a que se refire o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

No caso de que o proxecto se execute a través de empresas de servizos enerxéticos, xestores de carga ou concesionarias de obras e/ou servizos, serán obxecto de axuda os pagos que realice a entidade beneficiaria á empresa que realice as actuacións en concepto de pago polo investimento elixible realizado e non por servizos futuros a prestar, debendo os contratos (ben sexan de obra e/ou servizo, de concesión de obra pública ou de colaboración entre o sector público e privado) a formalizar entre a empresa que execute a actuación e a Entidade local beneficiaria, prever a reversión de todas as instalacións e infraestruturas a executar á Entidade local beneficiaria, nun prazo que non exceda do 31 de decembro de 2022.

Requisitos xerais e contido dos proxectos singulares

1. Para acollerse á convocatoria, os proxectos singulares susceptibles das subvencións reguladas polo presente real decreto haberán de conseguir unha redución das emisións de dióxido de carbono, mediante a mellora da eficiencia enerxética, a mobilidade urbana sustentable ou a utilización de fontes de enerxías renovables, a través dalgunha ou varias das medidas seguintes, cuxa descrición completa inclúese no anexo I deste real decreto:

- Obxectivo Específico: OE 431. Eficiencia enerxética na edificación e nas Infraestruturas e servizos Públicos.

- Obxectivo Específico: OE 451. Mobilidade urbana sustentable: Transporte urbano limpo, transporte colectivo, conexión urbana-rural, melloras rede viaria, transporte ciclista e desenvolvemento de sistemas de subministración de enerxías limpas.

- Obxectivo Específico: OE 432. Aumentar o uso das enerxías renovables para produción de electricidade e usos térmicos en edificación e en infraestruturas públicas, en particular favorecendo a xeración a pequena escala en puntos próximos ao consumo.

2. As actuacións ou proxectos singulares subvencionables deberán corresponderse con proxectos concretos e definidos e que conten cun calendario establecido, así como cumprir os requisitos que para cada medida establécense no anexo I deste real decreto. Así mesmo, deberán cumprir a normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas no caso de que a actuación o requira.

3. Unha mesma Entidade local poderá presentar varios proxectos singulares subvencionables. Aínda que os proxectos dunha mesma Entidade local respondan a unha planificación prevista, en caso de tratarse de actuacións independentes e prazos de execución distintos, deberán tramitarse por separado no momento en que se conte coa documentación específica requirida para a súa tramitación.

4. Con carácter xeral as actuacións que se expoñan deben reducir o consumo de enerxía final e/ou as emisións de dióxido de carbono, con respecto á situación inicial de partida mediante a realización dunha ou varias actuacións que se poidan encadrar dentro dunha ou varias das medidas previstas no anexo I. A xustificación do aforro de enerxía final e/ou da redución de emisións de dióxido de carbono realizarase segundo o especificado no anexo I, apartado 5 «Xustificación documental» para cada tipo de medida.

5. Só se poderán presentar solicitudes correspondentes a proxectos singulares que, de acordo co establecido no artigo 7, supoñan un investimento total elixible (como suma de todas as medidas de actuación que se expoñan na solicitude) superior a 50.000 € e que non supere con carácter xeral o importe máximo de 1.000.000 €. No caso de que o proxecto inclúa algunha das medidas 9, 10, 11, 12, 13 ou 14, para as que no apartado 3 do anexo I prevese a posibilidade de superar de forma individual o límite xeral, o importe máximo para o investimento elixible do proxecto poderá ser de ata 4.000.000 €.

Prazos de presentación e vixencia da convocatoria

1. As subvencións reguladas por este real decreto poderán solicitarse unha vez transcorra un mes natural desde o día seguinte ao da publicación do mesmo no «Boletín Oficial do Estado» e ata a conclusión da súa vixencia, o cal sucederá cando se produza algunha das seguintes circunstancias:

a) Que conforme ás solicitudes recibidas, esgótese o orzamento dispoñible.

b) Que se chegue ao 31 de decembro de 2018 sen cursarse solicitudes suficientes para esgotar o orzamento dispoñible.

2. Á finalización do expresado prazo de vixencia, non serán admitidas máis solicitudes. Non obstante o anterior, en caso de existir orzamento remanente á data de finalización do devandito prazo, e sempre que a evolución de solicitudes fixéseo recomendable, previa autorización da Autoridade de Xestión, mediante acordo do Consello de Administración do IDAE e resolución do seu Presidente que se publicará no «Boletín Oficial do Estado», poderase ampliar o prazo anterior como máximo ata a data en que conclúa o período de aplicación do Programa Operativo Plurirrexional FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

MODIFICACIÓN (publicada no BOE Nº: 314 - 29/12/2018):

Modifícase a data de finalización da vixencia, que se establece na letra b) do apartado 1 do artigo 11 «Prazos de presentación e vixencia da convocatoria», o cal queda redactado como segue: « b) Que se chegue ao 30 de xuño de 2019 sen cursarse solicitudes suficientes para esgotar o orzamento dispoñible.»

Descargas: