Subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas. Prazo: 22-05-2024

Data: 

xoves, 2 Maio, 2024 (Todo o día) a mércores, 22 Maio, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio de Cultura

Extracto da Resolución do 25 de abril de 2024 da Secretaría de Estado de Cultura pola que se convocan subvencións para a promoción da lectura e as letras españolas, correspondentes ao ano 2024.

BDNS (Identif.): 757607.

Finalidade

Actividades de fomento da lectura e as letras españolas entre o público xeral, entre a poboación infantil e xuvenil, accións que promovan a igualdade de oportunidades no acceso ao libro por grupos de poboación con dificultades, actividades literarias e seminarios, accións de promoción da lectura en zonas rurais e/o despobladas, entre outros.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as seguintes entidades:

Fundacións privadas, asociacións e organizacións non gobernamentais (institucións sen fins de lucro) non pertencentes ao sector público, legalmente constituídas e rexistradas no rexistro público correspondente, de nacionalidade española, de calquera Estado membro da Unión Europea ou dos Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, con residencia fiscal en España.

Empresas privadas, xa sexan persoas xurídicas ou físicas (autónomos), con residencia fiscal en España cuxo obxecto social e/ ou actividade, único ou entre outros, sexa a realización de actividades culturais.

Concellos.

Todas as entidades mencionadas deberán acreditar realizar actividades de promoción da lectura e as letras españolas, como mínimo, nos dous últimos anos inmediatamente anteriores á data de publicación no BOE do extracto desta convocatoria, salvo no caso de que presenten proxectos cunha traxectoria superior a dous anos promovidos con anterioridade por outras entidades.

Bases reguladoras

Orde CUL/2912/2010, do 10 de novembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións públicas do Ministerio de Cultura en réxime de concorrencia competitiva.

Importe

O importe das subvencións convocadas para institucións sen fins de lucro será, como máximo, de 1.258.000 euros; o correspondente a empresas privadas será, como máximo, de 1.000.000 euros e o destinado a entidades locais será, como máximo, de 1.400.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

Quince días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación deste extracto no BOE.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 757607): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/757607

-Na Secretaría de Estado de Cultura (Ministerio de Cultura).

Descargas: