SUBVENCIÓNS PARA A PROMOCIÓN DA INFORMACIÓN XUVENIL E PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIXIDAS Á XUVENTUDE NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN NON FORMAL E DA PARTICIPACIÓN. PRAZO: 09-05-2015

Data: 

venres, 10 Abril, 2015 (Todo o día) a sábado, 9 Maio, 2015 (Todo o día)

 

Consellería de Traballo e Benestar

ORDE do 30 de marzo de 2015 pola que se aproban as bases que rexen as subvencións destinadas ás entidades locais de Galicia para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude no ámbito da educación non formal e da participación durante o ano 2015 e se procede á súa convocatoria.

Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión das axudas ás entidades locais de Galicia, para a promoción da información xuvenil e para a realización de actividades dirixidas á xuventude, no ámbito da educación non formal e da participación, e proceder á súa convocatoria para o ano 2015 en réxime de concorrencia competitiva.

Entidades locais beneficiarias

1. Poderán solicitar estas axudas os concellos, agrupacións de concellos ou mancomunidades da Comunidade Autónoma validamente constituídas, así como as entidades resultantes da fusión de municipios a que se refire a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

2. Así mesmo, aqueles concellos que pertenzan a unha mesma zona sen constituír mancomunidade para estes efectos e acorden desenvolver programas conxuntos de actuación poderán solicitar as axudas que regula esta orde. Neste suposto, todos os concellos quedarán obrigados solidariamente ao cumprimento das obrigas que deriven da concesión da subvención.

3. Ningún concello ou entidade local dos sinalados nos puntos anteriores poderá:

a) Presentar a solicitude de subvención se o fixo unha entidade local en que estean integrados ou da cal dependan.

b) Figurar en máis dunha solicitude colectiva das que sinala o punto 2.

c) Figurar nunha solicitude colectiva e subscribir outra individual.

4. O incumprimento destas normas dará lugar á non admisión de todas as solicitudes individuais de subvención subscritas pola entidade de que se trate, dando validez á solicitude realizada de forma conxunta. No caso de figurar en máis dunha solicitude conxunta, non será admitida ningunha delas.

5. Aquelas solicitudes conxuntas presentadas en calquera das modalidades previstas nos puntos anteriores, nas cales non se acredite suficientemente a realización conxunta do proxecto obxecto de subvención, e que supoñan realmente actuacións independentes de cada entidade local, non serán admitidas a trámite.

6. Non poderán obter a condición de beneficiarias aquelas entidades locais que non se atopen ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social, ou teñan pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

Período subvencionable e contía das axudas

1. O período subvencionable abranguerá desde o 1 de xaneiro ata o 15 de outubro de 2015.

2. A contía máxima que se concederá será de 3.000 euros, para as entidades locais que presenten a súa solicitude de xeito individual.

No caso de entidades locais que presenten a súa solicitude conxuntamente con outra/s de calquera dos xeitos establecidos no artigo 2 desta convocatoria, a contía máxima da axuda será de 8.000 euros para o suposto de agrupación de 2 entidades locais e de 15.000 euros, se son 3 ou máis as entidades locais agrupadas.

Quedará por conta da entidade local a diferenza de financiamento necesario para a execución total do programa subvencionado.

3. As entidades locais deberán participar no financiamento cun mínimo do 25 % do orzamento total, tendo en conta o recollido no punto anterior.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

 

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 66720.74 KB