SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE PROXECTOS INNOVADORES PARA A TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL E A LOITA CONTRA O DESPOBOAMENTO. PRAZO: PENDENTE DE CONVOCATORIA.

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Orde TED/1358/2021, do 1 de decembro, pola que establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial e a loita contra o despoboamento.

Obxecto e Finalidade

1. Constitúe o obxecto desta orde o establecemento das bases reguladoras para o financiamento de proxectos innovadores para a transformación territorial, que desde unha dimensión económica, social, ambiental e de xénero propicien a reactivación social e económica de zonas con problemas de despoboamento e revaloricen o espazo rural.

2. As axudas destinaranse a financiar proxectos innovadores de carácter singular e demostrativo, que teñan como finalidade a loita contra o despoboamento, o desenvolvemento sostible e a transición ecolóxica, cunha destas modalidades:

a) Modalidade A. Proxectos institucionais promovidos por entidades locais, que teñan como finalidade fomentar a creación e o desenvolvemento de ecosistemas de intelixencia e innovación territorial ou o apoio a proxectos tractores que reactiven a actividade socioeconómica coa finalidade de afrontar o reto demográfico e a loita contra o despoboamento.

b) Modalidade B. Proxectos sociais promovidos por entidades sen ánimo de lucro, que teñan como finalidade incentivar e desenvolver a participación social en proxectos que teñan como obxectivo a transformación territorial.

c) Modalidade C. Proxectos empresariais que teñan como finalidade o impulso, a diversificación e reactivación económica, coa consecuente xeración de novos postos de traballo ou o mantemento dos xa existentes, para o fomento do desenvolvemento de zonas con especiais dificultades demográficas, con especial atención a aqueles proxectos impulsados pola mocidade e mulleres.

3. A definición e os obxectivos específicos de cada unha das modalidades de axudas figuran no anexo desta orde.

4. Os proxectos deberán achegar unha visión integral do problema demográfico, ter en conta as diferentes perspectivas e, preferentemente, abordar respostas transferibles para outras zonas rurais con problemas de despoboamento.

5. Os proxectos poderán desenvolverse nun ou varios municipios, sendo elixibles tanto os municipios cunha poboación igual ou inferior aos 5.000 habitantes, como aqueles municipios de máis de 5.000 habitantes, a condición de que as actuacións desenvólvanse en entidades locais menores cunha poboación inferior aos 5.000 habitantes.

Os proxectos poderán presentarse tanto para un municipio como para un conxunto de municipios, a condición de que sexan elixibles de acordo cos criterios anteriormente expostos.

6. As convocatorias fixarán anualmente os proxectos cuxo financiamento se considere prioritario.

Beneficiarios

Para os efectos destas bases reguladoras poderán ser beneficiarios aqueles que reúnan os seguintes requisitos:

a) Modalidade A. Proxectos promovidos por entidades locais.

1.º Os concellos ou agrupacións de concellos, de acordo co disposto no artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.

2.º As deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares, e as comunidades autónomas uniprovinciais, no exercicio das competencias que corresponden ás deputacións provinciais.

3.º Os consellos comarcais ou outras entidades locais que agrupen a varios municipios, instituidas polas comunidades autónomas.

4.º As mancomunidades de municipios, sempre que teñan contempladas entre os seus fins o desenvolvemento económico, o fomento do emprego ou outros análogos que as lexitimen para executar as operacións.

5.º Os organismos autónomos vinculados ou dependentes de calquera das entidades locais territoriais citadas.

b) Modalidade B. Proxectos promovidos por entidades sen ánimo de lucro.

c) Modalidade C. Proxectos promovidos por empresas e outras iniciativas emprendedoras.

Financiamento e contía da subvención

1. O financiamento e o pago efectuarase con cargo aos créditos correspondentes do orzamento do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, estando condicionada a concesión das subvencións á existencia de crédito adecuado e suficiente no momento da concesión.

2. No caso de que antes da finalización do exercicio orzamentario anual incrementásese o crédito dispoñible, poderá resolverse a concesión de axudas adicionais, dentro dos límites orzamentarios dispoñibles.

3. Cada beneficiario poderá presentar na súa solicitude un único proxecto. O importe total solicitado por cada beneficiario non poderá superar os seguintes importes máximos.

a) Modalidade A. O importe das subvencións concedidas non poderá superar o 5 % do crédito dispoñible para a modalidade A.
b) Modalidade B. O importe das subvencións concedidas non poderá superar o 12 % do crédito dispoñible para a modalidade B.
c) Modalidade C. O importe das subvencións concedidas non será superior ao máximo previsto para a axuda total de minimis concedida a unha única empresa para este tipo de axudas no Regulamento (UE) No 1407/2013 da Comisión do 18 de decembro de 2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis, durante calquera período de tres exercicios fiscais. O límite aplicarase independentemente da forma da axuda de minimis, e o período de tres exercicios fiscais determinarase tomando como referencia os exercicios fiscais utilizados pola empresa.

4. As axudas concedidas non poderán superar o 90 % do total de gasto subvencionable para as modalidades A e B e o 70 % para a modalidade C.

Presentación de solicitudes

1. As convocatorias derivadas desta orde deberán publicarse na Base de Datos Nacional de Subvencións e un extracto da mesma, no «Boletín Oficial do Estado».

2. As subvencións poderanse solicitar a partir do primeiro día hábil tras a devandita publicación no «Boletín Oficial do Estado», durante un prazo de trinta días hábiles, na sede electrónica asociada do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Descargas: