SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS DESTINADAS A MELLORAR E IMPULSAR O CONTROL POBOACIONAL DE COLONIAS FELINAS. PRAZO: 24-07-2023

Data: 

mércores, 24 Maio, 2023 (Todo o día) a luns, 24 Xullo, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030

Resolución do 9 de maio de 2023, da Subsecretaría de Dereitos Sociais e Axenda 2030, pola que se convocan subvencións a entidades locais destinadas a mellorar e impulsar o control poboacional de colonias felinas, correspondente ao ano 2023. BDNS (Identif.): 696605.

Obxecto

Sufragar os gastos que haxan de afrontar as entidades beneficiarias no período comprendido entre o 1 de outubro de 2023 e o 31 de marzo do ano 2024, na execución de proxectos destinados a impulsar o control poboacional de colonias felinas mediante o método ético de captura, esterilización e retorno.

Beneficiarios

a) Os concellos que dispoñan de programa de xestión ética aprobado por esa entidade local.

b) As deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares, as comarcas, mancomunidades, ou outras entidades que agrupen varios municipios, sempre que os municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto dispoñan dun programa de xestión ética establecido ou aprobado por esa entidade local.

Os programas municipais de xestión ética de colonias felinas deberán estar aprobados ao tempo de realizar a solicitude.

Bases Reguladoras

Orde DSA/1352/2022, do 22 de decembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais, destinadas a mellorar e impulsar o control poboacional de colonias felinas.

Contía

A contía máxima da convocatoria ascende a 1.950.000 euros.O importe do financiamento para conceder será dun mínimo do 60 por cento e un máximo do 100 por cento sobre o orzamento do proxecto que fose considerado financiable.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses a contar desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no "Boletín Oficial do Estado". Sexto.

Máis Información

-O texto da convocatoria e os seus anexos están dispoñibles na páxina web cuxa dirección é www.mdsocialesa2030.gob.es

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 696605): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/696605

-Na Dirección Xeral de Dereitos dos Animais (Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030).

 

Descargas: