SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á TRANSFORMACIÓN DIXITAL E MODERNIZACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS DAS ENTIDADES LOCAIS (PRTR). PRAZO: 15-12-2021

Data: 

domingo, 7 Novembro, 2021 (Todo o día) a mércores, 15 Decembro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio de Política Territorial

Orde do 3 de novembro de 2021 da Ministra de Política Territorial, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2021, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. BDNS( Identif.): 593382.

Obxecto

As subvencións que se concedan ao amparo desta convocatoria enmárcanse no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia ( PRTR), instrumento de financiamento orientado aos resultados, fitos e obxectivos indicados no mesmo, que resultan vinculantes para todas as administracións públicas participantes. De maneira específica, están vinculadas a desenvolver o Compoñente 11, Investimento 3, do mencionado PRTR.

As subvencións destinaranse a financiar proxectos de modernización e dixitalización no ámbito das administracións das entidades locais que se enmarquen nalgunha das liñas estratéxicas enunciadas no artigo 5 da orde de bases e convocatoria, cuxo contido está aliñado coa Estratexia Dixital 2025, o Plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025 e outras accións de modernización dirixidas ao sector público.

As subvencións concederanse a través dun procedemento de concorrencia non competitiva, nos termos do artigo 62 do Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

Beneficiarios

Terán a consideración de entidades beneficiarias das axudas os concellos dos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, de acordo coas cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal referidas ao 1 de xaneiro de 2020, así como os de poboación inferior que teñan a consideración de capital de provincia.

As entidades beneficiarias, poderán agruparse a efectos de desenvolver proxectos que, no marco da presente convocatoria, resúltenlles de interese compartido, de acordo coa disposición adicional segunda da orde de bases e convocatoria.

As áreas metropolitanas reguladas no artigo 43 da Lei 7/1985, do 2 de abril, poderán obter a condición de entidades beneficiarias nos termos que se indican na disposición adicional terceira da orde de bases e convocatoria.

Contía

O importe total máximo das subvencións a que se refire esta convocatoria é de 92,77 millóns de euros, recollido na aplicación orzamentaria 761, do programa 920A, servizo 50 "Mecanismo de Recuperación e Resiliencia", da Sección 22 "Ministerio de Política Territorial e Función Pública", da Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2021.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes poderanse presentar desde as 9:00 horas do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado, ata as 15:00 horas do día 15 de decembro de 2021. Toda solicitude cuxa presentación se produza fora do prazo establecido será inadmitida a trámite.

Descargas: