SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO. PRAZO: 15-07-2020

Data: 

martes, 16 Xuño, 2020 (Todo o día) a mércores, 15 Xullo, 2020 (Todo o día)

 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Resolución do 1 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI461A). BDNS (Identif.): 508605.

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar para o ano 2020, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións destinadas a financiar a contratación por parte das entidades locais galegas, de mulleres que sofren violencia de xénero.

A súa finalidade é contribuír a que as mulleres alcancen unha maior autonomía a través da promoción da súa independencia económica e do seu empoderamento, reforzando ao mesmo tempo as posibilidades dunha posterior inserción laboral estable.

A contía da subvención que se concederá ás entidades locais beneficiarias será por cada muller contratada a tempo completo a equivalente á necesaria para sufragar durante o período de contratación, ata un máximo de 12 mensualidades, as retribucións salariais brutas totais, incluída a parte proporcional das pagas extraordinarias e as cotas á Seguridade Social a cargo da entidade empregadora.

Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta resolución os concellos galegos, mediante solicitude individual ou mediante solicitude conxunta de agrupación ou asociación de concellos, mancomunidades de concellos de Galicia e consorcios locais de Galicia, constituídos exclusivamente por concellos, así como as entidades resultantes dunha fusión municipal, que contraten mulleres que sofren violencia de xénero para a realización de obras ou servizos de interese xeral ou social, ata un máximo de 12 mensualidades, para mellorar e facilitar a súa inserción laboral.

O número máximo de contratacións subvencionables por cada entidade solicitante establécese segundo a poboación do ámbito territorial da entidade de acordo co seguinte:

a) Ata 5.000 habitantes: 1 contratación.

b) Entre 5.001 e ata 20.000 habitantes: ata 2 contratacións.

c) Entre 20.001 e ata 50.000 habitantes: ata 4 contratacións.

d) Máis de 50.000 habitantes: ata 6 contratacións.

Para estes efectos teranse en conta as cifras oficiais de poboación na data do 1 de xaneiro de 2019.

Importe

Para a concesión destas axudas destínase crédito por un importe total dun millón catrocentos vinte e catro mil dezaseis euros (1.424.016 €).

Prazo 

O prazo para a presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Descargas: