SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DE PLANS DE FORMACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA PARA O ANO 2015, NO MARCO DO ACORDO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS. PRAZO: 06-04-2015

Data: 

sábado, 7 Marzo, 2015 (Todo o día) a luns, 6 Abril, 2015 (Todo o día)

 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2015, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras e, ademais, efectuar a convocatoria da concesión de subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación para o emprego promovidos polas entidades locais de Galicia no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP).

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións os concellos, deputacións provinciais e demais entidades locais recoñecidas no artigo 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de Galicia, que promovan plans de formación para os empregados públicos, de carácter unitario ou agrupado, dentro do ámbito do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

Tamén poderán ter o carácter de beneficiarias as asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro do previsto na disposición adicional quinta da Lei 7/1985, do 2 de abril, que promovan plans interadministrativos ou agrupados para a formación dos empregados públicos das entidades locais de Galicia.

Finalidade

As subvencións destinaranse a financiar os plans de formación promovidos polas entidades locais de Galicia, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP).

As entidades locais poderán promover plans de formación unitarios ou plans de formación agrupados, circunscritos ao territorio autonómico. As asociacións ou federacións de entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia lexitimamente constituídas ao abeiro do previsto no artigo 120 e seguintes da Lei 5/1997, do 22 de xuño, reguladora da Administración local de Galicia, poderán presentar plans de formación interadministrativos ou agrupados, tanto individualmente por iniciativa propia ou mediante as adhesións dos concellos e deputacións provinciais que o desexen.

Os plans deberán cumprir os obxectivos e demais requisitos fixados no Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP) e serán aprobados pola Comisión Paritaria de Formación Local na Comunidade Autónoma de Galicia.

Actividades obxecto de financiamento

As entidades promotoras recollidas no artigo 5 da presente resolución poderán solicitar subvencións para financiar os seguintes tipos de plans:

1. Plans unitarios: caracterízanse por afectar o persoal dunha soa entidade local con, polo menos, 200 empregados públicos.

2. Plans agrupados: son aqueles que afectan o persoal de dúas ou máis entidades locais que agrupen, polo menos, 200 empregados públicos. Poderán ser formulados polas propias entidades locais das cales depende o persoal ou por federacións ou asociacións de entidades locais. En todo caso, cada entidade local só poderá participar nun único plan agrupado.

3. Plans interadministrativos: son aqueles destinados non só ao persoal da administración promotora senón tamén aos empregados públicos doutras administracións. Segundo o establecido no artigo 6, segundo parágrafo, da Resolución do 9 de outubro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de formación para o emprego das administracións públicas do 19 de xullo de 2013, no Boletín Oficial del Estado número 252, do 21 de outubro, segundo a redacción da corrección de erros publicada no Boletín Oficial del Estado do 9 de xaneiro de 2014, estes plans só poderán ser elaborados polas federacións ou asociacións de entidades locais cuxo ámbito de actuación se estende unicamente á Comunidade Autónoma de Galicia.

Os plans interadministrativos terán o 24 por cento dos fondos asignados e os unitarios e agrupados o 75 por cento.

Financiamento

A concesión das subvencións para os plans de formación obxecto desta resolución financiarase con cargo ao crédito dispoñible no orzamento da Escola Galega de Administración Pública, na partida 05.80.122B.460.1, por un importe de 411.705 euros.

Prazo 

O prazo de presentación das solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 45 623.25 KB