SUBVENCIÓNS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE, F.S.P., A PROXECTOS TRANSFORMADORES PARA A PROMOCIÓN DA BIOECONOMÍA LIGADA AO ÁMBITO FORESTAL E A CONTRIBUCIÓN Á TRANSICIÓN ECOLÓXICA. PRAZO: 30-06-2023

Data: 

venres, 28 Abril, 2023 (Todo o día) a venres, 30 Xuño, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 25 de abril de 2023 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se aproba a publicación da Convocatoria de subvencións para apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ao ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU para o exercicio 2023. BDNS (Identif.): 690409.

Obxecto

Concesión de axudas para o financiamento de proxectos transformadores que contribúan á promoción da bioeconomía, a transición ecolóxica, ao reto demográfico e ao fortalecemento de capacidades e creación de oportunidades no mundo rural, todo iso especialmente ligado a xestión e aproveitamento sostible dos recursos forestais. Os proxectos basearanse na mellor evidencia científica dispoñible e deben contribuír á xeración de coñecemento. Para alcanzar esta dimensión científico-técnica, os proxectos deberán contar coa participación dunha entidade científica, ben integrándoa na agrupación ou ben coa creación dun comité científico ou incluíndo o asesoramento de membros de entidades científicas. Estas axudas enmárcanse no investimento 4 do compoñente 4 do PRTR.

Beneficiarios

De acordo co previsto no artigo 41 da convocatoria incorporada na Orde TED/408/2023, do 24 de abril, pola que se modifica a Orde TED/1014/2021, do 20 de setembro, poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades seguintes:

a) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro. Cando estas entidades realicen actividades económicas e non económicas, as axudas só poderán ir dirixidas a estas últimas.

b) Organismos Públicos de Investigación sen ánimo de lucro da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

c) Universidades públicas e os seus institutos universitarios que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

d) Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo de lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales centros.

e) Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i que nos seus estatutos ou na súa normativa de aplicación regúlese expresamente a I+D+i como actividade principal.

f) Organizacións e colexios profesionais.

g) As seguintes administracións públicas e entidades do sector público:

1º) Concellos.

2º) Deputacións provinciais ou aquelas administracións que, de acordo co artigo 40 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, teñan asumidas as súas competencias propias.

3º) Cabidos e Consellos Insulares.

4º) Comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de conformidade coa Lei e os correspondentes Estatutos de Autonomía.

5º) Mancomunidades de Municipios.

6º) Os Consorcios, creados por varias administracións públicas ou entidades integrantes do sector público institucional, legalmente constituídos no momento de presentar a solicitude de acordo coa Lei 40/2015, do do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e que, entre as súas competencias atópese a de xestión forestal.

7º) Os organismos autónomos vinculados ou dependentes de calquera das administracións públicas previamente citadas.

h) Figuras colectivas de propiedade dos montes e agrupacións de propietarios forestais sen ánimo de lucro que teñan personalidade xurídica propia.

i) Agrupacións de persoas xurídicas públicas ou privadas, conformadas polas entidades reflectidas nos apartados anteriores que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos obxecto de subvención. A agrupación non poderá estar conformada por máis de 6 entidades.

Para garantir unha adecuada dimensión técnico-científica dos proxectos será imprescindible que o proxecto conte coa participación dunha entidade científica (1.b, 1.c, 1.d e/o 1.e) para dar validez científico-técnica ás actuacións. A participación desta entidade científica pode ser a través da súa integración na propia agrupación de beneficiarios ou mediante a creación dun comité científico específico no proxecto ou incluíndo o asesoramento de membros de entidades científicas.

Bases reguladoras

Orde TED/408/2023, do 24 de abril, pola que se modifica a Orde TED/1014/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., a grandes proxectos transformadores de índole científico-técnica para a promoción da bioeconomía e a contribución á transición ecolóxica, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e apróbase a convocatoria correspondente ao ano 2021, e efectúase a convocatoria correspondente ao ano 2023.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 77.000.000,00 euros. O importe máximo a conceder por cada solicitude de axuda será de ata 2.000.000,00 euros. O importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 100.000,00 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo máximo de presentación de solicitudes será de corenta e cinco días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

-O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 690409): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/690409

 

 

Descargas: