SUBVENCIÓNS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE, F.S.P, PARA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS FLUVIAIS E REDUCIÓN DO RISCO DE INUNDACIÓN NAS CONTORNAS URBANAS A TRAVÉS DE SOLUCIÓNS BASEADAS NA NATUREZA (PRTR - NextGenerationEU 2021). PRAZO: 16-03-2022

Data: 

mércores, 22 Decembro, 2021 (Todo o día) a mércores, 16 Marzo, 2022 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución 17 de Decembro de 2021 da Dirección da Fundación Biodiversidade, F.S.P., pola que se publica a convocatoria de subvencións, en concorrencia competitiva, para restauración de ecosistemas fluviais e redución do risco de inundación nas contornas urbanas españolas a través de solucións baseadas na natureza, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia-Financiado pola Unión Europea- NextGenerationEU 2021. BDNS(Identif.): 601211.

Obxecto

Axudas para o fomento de actuacións dirixidas á restauración de ecosistemas fluviais e á redución do risco de inundación en contornas urbanas españolas a través de solucións baseadas na natureza. Estas actuacións, que poderán ser levadas a cabo naqueles tramos fluviais onde resulten máis efectivas, deben necesariamente contribuír á mellora do estado ecolóxico do sistema fluvial.

Os proxectos abordarán de forma integral estes obxectivos e os seus resultados deberán ser por si mesmos perdurables no tempo, xerando ademais un impacto socioeconómico positivo, e integrando a igualdade de xénero e de oportunidades de forma transversal.

Estas axudas complementan e axudan a consecución dos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Concretamente, apoiarán o cumprimento do compoñente 5 "Preservación do espazo litoral e os recursos hídricos". Para iso, realizaranse actuacións recollidas no investimento 2 (C5.I2), "Seguimento e restauración de ecosistemas fluviais, recuperación de acuíferos e mitigación do risco de inundación", do citado Plan.

Bases reguladoras

Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro, polas que se regulan as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade F. S. P. para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, publicada no Boletín Oficial do Estado núm. 232, do 28 de setembro de 2021.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que cumpran os requisitos marcados no artigo 2.2 da orde de bases e estean incluídas no artigo 2.1 da convocatoria:

a) Concellos.

b) Deputacións provinciais ou aquelas administracións que, de acordo co artigo 40 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, teñan asumidas as súas competencias propias.

c) Cabidos e Consellos Insulares.

d) Comarcas ou outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas Comunidades Autónomas de conformidade coa Lei e os correspondentes Estatutos de Autonomía.

e) Mancomunidades de municipios.

Poderán así mesmo obter a condición de beneficiarias as seguintes entidades, a condición de que se integren en agrupacións xunto con polo menos un beneficiario do apartado anterior, que deberá en todos os casos actuar como representante da agrupación:

a) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro. Cando estas entidades realicen actividades económicas e non económicas, as axudas só poderán ir dirixidas a estas últimas.

b) Organismos públicos de investigación da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

c) Universidades públicas e os seus Institutos universitarios que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

d) Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo de lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales centros.

e) Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i que nos seus estatutos ou na normativa que os regule teñan a I+D+i como actividade principal.

f) Administracións públicas participadas por algunha Administración das recollidas no apartado 1 deste artigo, entre cuxas funcións se atope restauración de ecosistemas fluviais e a redución do risco de inundacións nas contornas urbanas.

g) As entidades da Administración pública, recollidas no apartado 1 do artigo 2 da convocatoria.

No suposto de agrupacións deberán cumprir as condicións do artigo 2.3 da Orde de bases.

Para todos os casos, as entidades locais que integren as agrupacións deben ser limítrofes e participar dun proxecto común.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 75.000.000,00€. O importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 500.000,00 € e o importe máximo será de ata 4.000.000,00 €.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Máis Información

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es.

Descargas: