SUBVENCIÓNS DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE, F.S.P., PARA FOMENTAR ACTUACIÓNS DIRIXIDAS Á RENATURALIZACIÓN E RESILIENCIA DE CIDADES ESPAÑOLAS (PRTR). PRAZO: 31-12-2021

Data: 

martes, 5 Outubro, 2021 (Todo o día) a venres, 31 Decembro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Orde TED/1018/2021, do 20 de setembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F. S. P., para fomentar actuacións dirixidas á renaturalización e resiliencia de cidades españolas, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, e apróbase a convocatoria correspondente ao ano 2021. BDNS (Identif.): 585986.

Obxecto da convocatoria

1. O obxecto desta convocatoria é a concesión de axudas para o fomento de actividades que contribúan á renaturalización urbana, incrementando a infraestrutura verde e a conectividade dos espazos verdes e azuis, co obxectivo de incrementar a biodiversidade e a súa conservación e a adaptación ao cambio global e de mellorar a habitabilidade das capitais de provincia e outras cidades españolas de máis de 50.000 habitantes. Estes proxectos abordarán de forma integral estes obxectivos e os seus resultados deberán ser por si mesmos perdurables no tempo.

2. Estas axudas complementan a consecución dos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Concretamente. Apoiarán o cumprimento do compoñente 4 «alcanzar un bo estado de conservación dos ecosistemas mediante a súa restauración ecolóxica cando sexa necesaria». Para iso, realizaranse actuacións recollidas no investimento 3 (C4.I3), «restauración de ecosistemas naturais e fomento da conectividade e iniciativas en contornas urbanas destinadas ao seu reverdecemento e achegamento da natureza», que apoiarán á súa vez á implementación da reforma 2, «restauración de ecosistemas e infraestrutura verde».

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades que cumpran os requisitos marcados no artigo 2.2 da orde de bases e estean incluídas o artigo 26 da convocatoria:

a) Concellos de capitais de provincia ou municipios que conten con máis de 50.000 habitantes conforme ao censo oficial proporcionado polo INE 2020.

Poderán así mesmo obter a condición de beneficiarias as seguintes entidades, a condición de que se integren en agrupacións de beneficiarios xunto con polo menos un municipio que cumpra as condicións do apartado 1.a), que deberá en todos os casos actuar como representante da agrupación:

a) Concellos de municipios que conten cunha poboación de máis de 20.000 habitantes.

b) Entidades e organizacións sen ánimo de lucro. Cando estas entidades realicen actividades económicas e non económicas, as axudas só poderán ir dirixidas a estas últimas.

c) Organismos públicos de investigación da Administración Xeral do Estado e das Comunidades Autónomas.

d) Universidades públicas e os seus Institutos universitarios que estean rexistradas no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

e) Centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica sen ánimo lucro de ámbito estatal que estean inscritos no Rexistro de centros creado polo Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal e créase o Rexistro de tales centros.

f) Centros públicos ou privados sen ánimo de lucro de I+D+i que nos seus estatutos ou na normativa que os regule teñan a I+D+i como actividade principal.

No suposto de agrupacións deberán cumprir as condicións do artigo 2.3. das bases reguladoras. Para todos os casos, os municipios que integren as agrupacións, deben ser limítrofes e participar dun proxecto común.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de ata 58.000.000,00€. O importe mínimo da axuda para conceder por cada solicitude de axuda será de polo menos 2.000.000,00 € e o importe máximo será de ata 4.000.000,00 €.

Actividade obxecto de financiamento

1. Serán obxecto de financiamento os seguintes tipos de actividades, de estratexia e planificación (tipo A) e de implementación de accións no territorio (tipo B).

2. Descrición da tipoloxía de accións:

a) Tipo A: elaboración/actualización de estratexias de renaturalización, planificación urbanística sostible, plans de adaptación ao cambio climático relacionados coa renaturalización urbana e fluvial, ou de liberación de espazo dedicado á mobilidade privada que permitan a renaturalización urbana (estratexias de mobilidade sostible e espazo público), que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación.

b) Tipo B: intervencións específicas sobre o territorio a nivel de metrópole, cidade, área periurbana e urbana, barrio, edificio ou mazá. Poderase considerar, entre outras, a seguinte tipoloxía de accións:

1.º Creación, restauración ecolóxica, conexión de espazos naturais, que contribúan a un aumento de biodiversidade e á súa conservación: aneis verdes, bosques, espazos naturais abertos, espazos agrícolas e áreas azuis como corpos hidrográficos, ríos e todo tipo de leitos, deltas e zonas costeiras e conectores verdes co espazo periurbano. Ademais de ampliar, mellorar e consolidar a masa vexetal, trátase de implantar a utilización de especies autóctonas, diversificar as especies de arboledo e arbustivas, substituír céspedes de alto consumo hídrico por prados naturais, favorecer especies que poden adaptarse mellor aos impactos previstos do cambio climático, mellorar a xestión da poda, implantar a xestión integrada de pragas e outros criterios e actividades que contribúan a naturalizar e enriquecer a biodiversidade autóctona dos espazos verdes urbanos.

2.º Liberación de espazo público, áreas abandonadas, áreas de tráfico rodado para a súa renaturalización, creación de hortas urbanas, desenvolvemento de espazos verdes na vía pública e senllas peonís, instalación de pavimentos filtrantes e drenaxes sostibles, xardíns de choiva, parques inundables, outras actuacións.

3.º Renaturalización e fomento da biodiversidade autóctona, mellora da nidificación, prevención e redución das especies exóticas invasoras, apoio á conservación dos polinizadores, proxectos de xestión do ciclo integral da auga, e restauración fluvial, sistemas urbanos de drenaxe sostible, diminución da impermeabilización das cidades, eliminación de prácticas prexudiciais para a biodiversidade, micro-infraestruturas azuis (charcas e similares), xestión dos materiais e compostaxe comunitario, outras actuacións.

4.º Actuacións sobre edificios. Incorporar criterios para asegurar a conservación e fomento de fauna silvestre ligada a edificios e se aseguren as oquedades que serven de refuxio para aves e morcegos, desenvolvemento de cubertas verdes e fachadas, outras actuacións.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para a presentación de solicitudes será de sesenta días hábiles a partir do día seguinte á data de publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Outros datos

O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

 

Descargas: