Subvencións da Fundación Biodiversidade F.S.P. para a adquisición ou mellora de competencias para a transición ecolóxica, no marco do Programa Empleaverde+ (FSE+ en 2024). Prazo: 02-06-2024

Data: 

mércores, 20 Marzo, 2024 (Todo o día) a domingo, 2 Xuño, 2024 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 14 de marzo de 2024 da Dirección da Fundación Biodiversidade F.S.P. para a adquisición ou mellora de competencias para a transición ecolóxica, no marco do Programa Empleaverde+, cofinanciado por FSE+ en 2024.

BDNS (Identif.): 749357

Obxecto

O obxecto da convocatoria é apoiar proxectos para a adquisición ou mellora de competencias, dirixidas a persoas desempregadas ou traballadoras, que dean resposta aos retos e oportunidades vinculados á transición ecolóxica. Favoreceranse accións que conduzan á redución das brechas de xénero e a igualdade de oportunidades e trato entre homes e mulleres.

Os proxectos para a adquisición e mellora de competencias estarán orientados a facilitar o acceso ao mercado laboral e a fomentar a reciclaxe profesional e o emprendemento, e deberán enmarcarse nalgunha das seguintes liñas de actuación:

Liña 1. Capacitación para a adquisición ou mellora de competencias para o emprego verde.

Liña 2. Capacitación práctica para persoas desempregadas "aprender traballando".

Entidades beneficiarias

Poderán adquirir a condición de entidades beneficiarias algunha das seguintes tipoloxías:

Persoas xurídicas públicas.

Persoas xurídicas privadas, con ou sen ánimo de lucro.

Agrupacións de persoas xurídicas públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro que, aínda carecendo de personalidade xurídica como agrupación, poidan levar a cabo os proxectos obxecto de subvención.

Bases reguladoras (BOE Nº. 292, publicado o 7 de decembro de 2023)

Orde TED/1317/2023, do 29 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións da Fundación Biodiversidade, F.S.P., en réxime de concorrencia competitiva, cofinanciada polo Fondo Social Europeo Plus para impulsar a transición ecolóxica a través de actuacións de capacitación dirixidas a persoas desempregadas, traballadoras e emprendedoras.

Dotación

A dotación máxima global da convocatoria é de 30.000.000€. O importe mínimo solicitado por proxecto será de 150.000€ e o máximo de 2.000.000€.

Para os proxectos presentados por unha agrupación, no caso da liña 1, o importe mínimo solicitado por cada unha das entidades que a forman deberá ser, como mínimo, de 75.000€.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes será de 75 días naturais e comezará o día seguinte á data de publicación do extracto desta convocatoria, nos termos e condicións especificados nas bases reguladoras.

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 749357): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/749357

-Na páxina web da Fundación Biodiversidade: www.fundacion-biodiversidad.es

 

Descargas: