SEGUNDA CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES ( PAREER II). PRAZO: 31-12-2018.

paneis solares con ceo e nubes de fondo

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Resolución do 14 de decembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 6 de marzo de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras de segunda convocatoria do programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética de edificios existentes.

Obxecto

1. O obxecto do programa de axudas de referencia (en diante Programa) é incentivar e promover a realización de actuacións de reforma que favorezan a redución de emisións de dióxido de carbono, mediante o aforro enerxético, a mellora da eficiencia enerxética e o aproveitamento das enerxías renovables nos edificios existentes, con independencia do seu uso e da natureza xurídica dos seus titulares.

2. Como obxectivo xeral do Programa búscase contribuír a alcanzar os obxectivos establecidos tanto na Directiva 2012/27/UE, relativa á eficiencia enerxética como no Plan de Acción 2014-2020, á vez que se crearán oportunidades de crecemento e emprego en distintos sectores económicos, en especial no sector da construción, favorecendo a rexeneración urbana, e contribuíndo á cohesión económica, territorial e social.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios deste Programa de axudas:

a) Os propietarios de edificios existentes destinados a calquera uso, sempre que teñan personalidade xurídica de natureza privada ou pública.

b) As comunidades de propietarios ou as agrupacións de comunidades de propietarios de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme ao disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de Propiedade Horizontal.

c) Os propietarios que de forma agrupada sexan propietarios de edificios, que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código Civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.

d) As empresas explotadoras, arrendatarias ou concesionarias de edificios, que acrediten dita condición mediante contrato vixente a longo prazo coa propiedade, que lles outorgue facultade expresa para acometer as obras de reforma obxecto da actuación para incluír no Programa.

e) As empresas de servizos enerxéticos ( ESEs), entendendo como tal a definición máis ampla posible das organizacións que acheguen este tipo de servizos. Para poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar en función de contrato coa propiedade e levar a cabo os investimentos incluídos na tipoloxía de proxectos recolleitos nestas bases, debendo acreditar a súa actuación como empresa de servizos enerxéticos e o investimento realizado.

Tipoloxía de actuacións obxecto das axudas

As axudas destinaranse a actuacións integrais en edificios existentes de calquera uso (vivenda, administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) regulado polo artigo 2.1 da Lei de Ordenación da Edificación (LOE), que favorezan o aforro enerxético, a mellora da eficiencia enerxética, o aproveitamento das enerxías renovables e a redución das emisións de dióxido de carbono e que cumpran coas condicións establecidas por estas bases reguladoras, excluíndose, de maneira expresa, a obra de nova planta. Estas actuacións deberán encadrarse nunha ou varias das tipoloxías seguintes, as cales se describen no anexo I:

1. Mellora da eficiencia enerxética da envolvente térmica.

2. Mellora da eficiencia enerxética das instalacións térmicas e de iluminación.

3. Substitución de enerxía convencional por enerxía solar térmica.

4. Substitución de enerxía convencional por enerxía xeotérmica.

Orzamento

125.658.000 € con orixe no Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética.

As axudas poderán ser obxecto de cofinanciación con fondos FEDER do período 2014-2020, dentro do Programa Operativo de Crecemento Sustentable.O orzamento virá determinado na convocatoria do programa que será publicada na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Prazos de presentación e vixencia do programa

As solicitudes poderanse presentar desde o día 3 de febreiro de 2018, que é a data en que conclúe o prazo de 1 mes natural desde a data de publicación da Convocatoria na ( BDNS) ide: 377556.

Máis Información:

-No Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE).

-No Servizo de Información ao Cidadán en Eficiencia Enerxética e Enerxías Renovables ( SICER) a través do correo ciudadano@idae.es, o correo postal do Instituto, C/Madeira 8, 28004-Madrid, ou o teléfono 913 14 66 73 en horario de 10 a 14 horas de luns a venres. Fax: 91 523 04 14.

 

Descargas: