RD 477/2021: APROBADA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA ALMACENAMENTO, AUTOCONSUMO E ENERXÍAS RENOVABLES

 
Este  RD establece a primeira liña de axudas de ámbito estatal dirixida especificamente ao autoconsumo e o almacenamento de enerxía renovable, que tamén inclúe fondos para a climatización e a auga quente sanitaria.
As axudas recollidas neste  RD enmárcanse nos Compoñentes 7 e 8 do  PRTR, dentro da Política Panca III- Transición Enerxética xusta e inclusiva- (Despregamento masivo do parque de xeración renovable dirixido ao desenvolvemento de enerxía e Infraestruturas eléctricas, promoción de redes intelixentes e despregamento da flexibilidade e o almacenamento, respectivamente).
 
 
CÓMO SE ARTICULA ESTE PAQUETE DE MEDIDAS?
 
Este paquete de axudas articularase por medio de seis programas. Os tres primeiros están dirixidos a sectores económicos concretos, a partir dos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2019, previos ao estalido da pandemia, mentres que os tres últimos, dirixidos sobre todo a vivendas, toman como referencia o número de vivendas principais ou fogares, tamén segundo datos do INE.
 
  • Programa 1. Autoconsumo e almacenamento no sector servizos. Dotado con 120 millóns de euros (20 millóns de euros para almacenamento). 
  • Programa 2. Autoconsumo e almacenamento noutros sectores produtivos, como a industria ou o agropecuario. Dotado con 175 millóns de euros (25 millóns de euros para almacenamento). 
  • Programa 3. Incorporación de almacenamento en autoconsumos existentes en sectores económicos. Repartirá 45 millóns de euros entre as Comunidades Autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla. 
  • Programa 4. Autoconsumo e almacenamento no sector residencial, o sector público e o terceiro sector. Dotado con 215 millóns de euros (15 millóns de euros para almacenamento). 
  • Programa 5. Incorporación de almacenamento en autoconsumos do sector residencial, sector público e terceiro sector. Dotado con 5 millóns de euros. 
  • Programa 6. Climatización e auga quente sanitaria obtida con renovables no sector residencial, incluída a vivenda pública protexida. Dotados con 100 millóns de euros.
Poderase subvencionar o investimento en equipos e materiais; a obra civil; os equipamentos electromecánicos, hidráulicos, de control e auxiliares; os sistemas de xestión e monitoraxe, a redacción de proxectos, memorias técnicas e dirección facultativa, entre outras actuacións.
 
 
CAL É O IMPORTE DESTAS AXUDAS?
  • O importe concedido inicialmente no  RD ascende a 660 millóns de euros, ampliables a 1.320 millóns de euros, en axudas para instalacións de autoconsumo (ata 900 millónsde euros), almacenamento detrás do contador (ata 220 millóns de euros) e climatización con enerxías renovables (ata 200 millóns de euros). Os 660 millóns inicialmente orzados ampliaranse segundo se vaian executando as contías iniciais asignadas a cada Comunidade Autónoma, ata acandar os 1.320 millóns do programa total.
  • As comunidades e cidades autónomas deberán comprometer un 80% do orzamento inicial durante o primeiro ano ou terán que reintegrar a metade do non comprometido no prazo de 15 meses desde a publicación no BOE deste Real Decreto.
  • A intensidade das axudas variará en función do beneficiario e do tipo de instalación. Para as empresas asignarase unha porcentaxe sobre o volume de investimento inicial –ata un máximo–, mentres que para os particulares e as administracións públicas subvencionarase unha porcentaxe fixa.
  • No Anexo V de  RD recóllese a distribución do orzamento por CCAA e Ceuta e Melilla, conforme aos criterios de distribución recollidos no citado Anexo.
 
 
QUEN SON OS BENEFICIARIOS DESTAS AXUDAS?
Os beneficiarios directos serán as CCAA e as cidades de Ceuta e Melilla e deberán destinar o importe das axudas aos suxeitos que se enumeran no artigo 11.2 deste  RD.
As comunidades e cidades autónomas  diseminaranos por todo o territorio nacional ata 2023, de acordo con criterios transparentes e obxectivos e permitirán crear máis de 25.000 postos de traballo, entre directos e indirectos. Os beneficiarios de municipios con menos de 5.000 habitantes obterán un 10% adicional na súa asignación.
 
 
AS ENTIDADES LOCAIS RECIBIRÁN AXUDAS?
 
As Entidades locais poderán ser destinatarias últimas destas axudas, segundo o establecido no artigo 11.2 deste  RD e para determinados programas de incentivos.
 
Segundo o citado artigo 11, as Entidades locais poderán ser destinatarias últimas nos seguintes casos:
1. Para os programas de incentivos 4 e 5 - Autoconsumo e almacenamento no sector residencial, o sector público e o terceiro sector e Incorporación de almacenamento en autoconsumos do sector residencial, sector público e terceiro sector, respectivamente. (apartado 7 do artigo 11).
2. Para o programa de incentivos 6 Climatización e auga quente sanitaria obtida con renovables no sector residencial, incluída a vivenda pública protexida (apartado 8 do artigo 11).
 
Ademais, segundo o apartado 9 do artigo 11, en todos os programas de incentivos, os concellos, as deputacións provinciais ou as entidades equivalentes e as mancomunidades ou agrupacións de municipios españois, cabidos e consellos insulares, e calquera organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes tanto da administración local como autonómica correspondente, poderán acceder á condición de destinatarios últimos das axudas como representantes de agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, propietarios de instalacións do sector servizos ou outros sectores produtivos que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo a execución das correspondentes actuacións de autoconsumo con fontes de enerxía renovable, debendo cumprirse, en todo caso, o previsto polo parágrafo segundo do artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
O artigo 12 e 13 do  RD 477/2021 detalla tanto os requisitos para obter a condición destinatarios últimos das axudas como as actuacións subvencionables.

 

CAL VAI SER O PROCEDEMENTO PARA ACCEDER A ESTAS AXUDAS?

Segundo o artigo 16 do  RD 477/2021, as comunidades autónomas e as cidades de Ceuta e Melilla destinarán as axudas que reciban como beneficiarias directas das axudas reguladas por este real decreto a calquera dos suxeitos previstos polo artigo 11 deste Real Decreto, a través das correspondentes convocatorias que publiquen, onde se contemplen os requisitos correspondentes para a súa concesión, segundo o territorio en que se apliquen, e de acordo co establecido por este Real Decreto e sen prexuízo dos investimentos directos que aquelas puidesen realizar.

De igual forma, o mesmo artigo establece tamén que a resolución definitiva do procedemento e de concesión da axuda, así como a súa entrega ao destinatario último, corresponde a cada comunidade autónoma ou cidades de Ceuta e Melilla, unha vez comprobado o cumprimento íntegro das condicións e requisitos establecidos e da documentación achegada. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de seis meses contados desde a data de presentación da solicitude. En caso de non recibirse resolución no devandito prazo, entenderase desestimada a solicitude. A resolución que se adopte pola comunidade autónoma ou cidades de Ceuta e Melilla poderá ser recorrida na forma establecida na convocatoria.

 

CONTÍA ADICIONAL PARA PEQUENOS MUNICIPIOS

Co obxecto de afrontar o reto demográfico, o apartado A4. Axudas adicionais do Anexo III do  RD (Custos subvencionables máximos, custos de referencia e contía das axudas), sinala que todos os programas de incentivos poderán incrementarse nun 5% adicional naqueles municipios con menos de 5.000 habitantes e nos municipios con menos de 20.000 habitantes en contornas rurais cuxos diferentes núcleos de poboación teñan menos de 5.000 habitantes.

 

Descargas: