PROTOCOLO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E A FEGAMP PARA COLABORAR NA HABILITACIÓN DOS CONCELLOS SEGUNDO O ESTABLECIDO NO ARTIGO 65, LEI 5/2016, DE PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA

O obxecto deste protocolo é o de establecer as bases para a sinatura de convenios entre a Consellería de Cultura e os concellos, para a habilitación establecida no artigo 65 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, que lles permite autorizar as intervencións referidas a bens catalogados integrantes do patrimonio arquitectónico ou etnolóxico e as súas contornas de protección e zonas de amortecemento.

Descargas: