PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROXECTOS SINGULARES EN MOBILIDADE ELÉCTRICA ( MOVES PROXECTOS SINGULARES II). PRAZO: 24-11-2021

Data: 

sábado, 25 Setembro, 2021 (Todo o día) a mércores, 24 Novembro, 2021 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 20 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de E. P.E. Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ( IDAE), M. P. pola que se establece a convocatoria do programa de incentivos a proxectos singulares en mobilidade eléctrica ( MOVES Proxectos Singulares II). BDNS (Identif.): 584436.

Obxecto

Concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos singulares de mobilidade eléctrica, segundo definición incluída no apartado 3 do artigo 2 das bases reguladoras do Programa MOVES Proxectos Singulares II.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios do programa:

a)Todo tipo de empresas con personalidade xurídica propia (Micro, Pequena, Mediana e Gran Empresa).

b) Universidades e centros privados de investigación e desenvolvemento, con personalidade xurídica propia.

c) Consorcios e agrupacións empresariais con ou sen personalidade xurídica propia. En caso de non contar con personalidade xurídica propia, a axuda concederase á entidade ou persoa xurídica que xestione a agrupación ou consorcio.

d) O sector publico institucional, a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015 do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e as entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións Públicas e as Universidades Publicas e os seus centros adscritos con personalidade xurídica propia.

Bases reguladoras

Orde TEC/800/2021, do 23 de xullo do Ministerio para a Transición Ecolóxica, publicada en BOE nº 178 do martes 27 de xullo de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos a proxectos singulares en materia de mobilidade eléctrica (Programa MOVES proxectos singulares II).

Orzamento

1. A presente convocatoria conta cunha dotación orzamentaria máxima inicial de cen millóns de euros (100 millóns de euros), que serán previamente transferidos a IDAE desde os Orzamentos Xerais do Estado da aplicación orzamentaria 23.50.420 B.748 "Ao IDAE. Para a promoción de enerxías renovables, eficiencia enerxética e mobilidade sostible. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia".

Este orzamento será obxecto de financiamento co Mecanismo de Recuperación e Resiliencia dado que o programa obxecto da presente convocatoria forma parte da Compoñente 1, Investimento 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia aprobado polas institucións europeas competentes.

2. Establécese un límite máximo de axuda, de 15 millóns de euros por proxecto e beneficiario, así como un investimento mínimo por proxecto de 100.000 euros.

3. As axudas serán compatibles con outras axudas concedidas, para a mesma finalidade, por calquera Administracións públicas ou organismos ou entes públicos, nacionais ou internacionais, sempre que non se supere o custo da actividade subvencionada e cúmpranse as dúas condicións seguintes:

a) Que, de forma acumulada, non se superen os límites establecidos polo Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comisión, do 17 de xuño de 2014.

b) Que as axudas outorgadas polas outras Administracións, para a mesma actuación, non conten con cofinanciamento de Fondos Europeos.

Actuacións incentivables

Só poderanse incentivar os proxectos que presenten un grao significativo de innovación nalgunha das seguintes áreas e contribúan a elevar o nivel de protección do medio ambiente:

I. Movilidad eléctrica e aplicacións TIC.

a) Proxectos relativos a conectividade e comunicación entre vehículos eléctricos e infraestrutura de recarga.

b) Proxectos relativos a interoperabilidade de servizos dixitais aplicables ao vehículo eléctrico que permitan avanzar nos servizos de electromobilidade, permitindo a interoperabilidade entre vehículo e punto de recarga, así como entre distintos modos de transporte.

c) Aplicacións innovadoras de calquera tipo de vehículo eléctrico ou de pila de combustible, en ámbitos urbanos e de maneira especial en frotas e repartición de última milla, así como para a mellora da accesibilidade e mobilidade rural.

II. Infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos innovadora, recarga de hidróxeno para vehículos e integración con outras redes intelixentes.

a) Recarga sen cables (estática e dinámica).

b) Implantación de redes intelixentes e sistemas bidireccionais de recarga:

i. V2G: vehicle to grid, ou utilización das baterías para estabilizar o sistema eléctrico.

ii. V2H: vehicle to home, para utilizar a batería como xerador en vivendas.

iii. V2L: vehicle to local sites, para subministración a zonas illadas do sistema eléctrico.

iv. V2V: vehicle to vehicle, transmisión de electricidade dun vehículo a outro en caso de emerxencia.

c) Integración de enerxías renovables e almacenamento na recarga de vehículos eléctricos.

d) Recarga integrada con redes ferroviarias.

e) Implantación de hidroxeneras para vehículos de pila de combustible. Será requisito dar información da orixe de produción do hidróxeno sendo só subvencionables os proxectos con hidróxeno de orixe renovable. No caso de que a produción de hidróxeno realícese no mesmo enclave que a hidroxenera, como parte do proxecto e para uso exclusivo da hidroxenera, os custos da instalación de produción e almacenamento serán elixibles.

f) Desenvolvementos innovadores en recarga de vehículos eléctricos e de pila de combustible, con vistas a xestión da demanda/servizos ao sistema.

III. Aplicacións de novos desenvolvementos de baterías e almacenamento eléctrico para mobilidade.

a) Aplicacións en mobilidade de baterías de próxima xeración.

b) Aplicacións en mobilidade relacionadas con novos aproveitamentos de baterías vehiculares (segunda vida de baterías).

IV. Proxectos de desenvolvemento ou innovación de novos procesos ou prototipos de modelos ou compoñentes de vehículos eléctricos.

Non se considerarán elixibles os investimentos asociados a aumentos de capacidade produtiva de plantas industriais existentes.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo máximo de presentación de solicitudes é de dous meses contados desde o día seguinte á publicación do presente extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Descargas: