PROGRAMA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE ENERXÍAS ALTERNATIVAS (PLAN MOVALT VEHÍCULOS). PRAZO: 30-06-2018

 

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Resolución do 14 de novembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a do 7 de novembro de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras de convocatoria de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt vehículos).

Obxecto e ámbito de aplicación

1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas correspondentes ao Programa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas (Plan Movalt Vehículos), consistente en incentivar a adquisición en España de vehículos con enerxías alternativas aos combustibles convencionais, fomentando con iso a sustentabilidade no sector do transporte, a diminución das emisións de CO2 e doutros contaminantes, a mitigación do cambio climático e a mellora de calidade do aire do país, así como o aforro enerxético e a diversificación das fontes enerxéticas no transporte e a consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo.

2. As axudas a que se refiren estas bases revisten a modalidade de entrega dineraria sen contraprestación condicionada á adquisición en España de vehículos das categorías especificadas na base cuarta así como ao cumprimento dos restantes requisitos regulados polas mesmas.

3. As axudas destinaranse á adquisición directa ou á adquisición por medio de operacións de financiamento por leasing financeiro ou arrendamento por renting (tamén chamado leasing operativo) dun vehículo novo. Tamén se destinarán á adquisición de vehículos eléctricos e de pila de combustible de ata nove meses de antigüidade, exceptuando as motocicletas, desde a primeira matriculación ata o rexistro da solicitude na aplicación do Plan Movalt Vehículos, e cuxa titularidade deberá ostentala o concesionario, punto de venda ou fabricante/importador que realice a venda do vehículo. Neste caso o vehículo deberá ser adquirido polo punto de venda como vehículo novo ao fabricante ou importador.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas neste programa:

a) Os profesionais autónomos, nese caso haberán de estar dados de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores.
b) As persoas físicas maiores de idade residentes en España non incluídas no anterior apartado a).
c) As empresas privadas, validamente constituídas en España no momento de presentar a solicitude, e outros tipos de persoas xurídicas tal que o seu número de identificación fiscal (NIF) comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W.
d) As entidades locais e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto, en relación ao prazo máximo de pago a provedores, na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que deberán achegar certificación da intervención local sobre o período medio de pago a provedores, que non poderá superar en máis de 30 días o prazo máximo establecido para o efecto.
e) As Administracións das Comunidades Autónomas e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto no artigo 20.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e restante lexislación aplicable.
f) Outras entidades públicas vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado.
En caso de tratarse dunha entidade pertencente ao sector público deberá presentar unha declaración responsable onde acredite a súa adscrición, especificando se se refire á Administración Xeral do Estado, a unha Comunidade Autónoma ou a unha entidade local.

Prazo de presentación de solicitudes

Desde a activación do sistema telemático de xestión de axudas, que será convenientemente notificada en data e hora polo IDAE aos concesionarios adheridos á convocatoria de axudas do programa MOVALT Vehículos, a través da páxina web do mesmo, aloxada no sitio web do IDAE (www.idae.es) e ata a finalización da vixencia da convocatoria de axudas que será o 30 de xuño de 2018.

Descargas: