PROGRAMA DE AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (PLAN MOVALT INFRAESTRUTURAS). PRAZO: 31-12-2018

imaxe dun coche eléctrico mentres carga

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Resolución do 21 de decembro de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 7 de novembro de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas á implantación de infraestruturas de recarga de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestruturas). BDNS (Identif.): 380988.

Obxecto e ámbito de aplicación 

1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de axudas correspondentes ao Programa de axudas para a implantación de infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT Infraestrutura).Trátase de incentivar a implantación deste tipo de infraestrutura, fomentando con iso a sustentabilidade no sector do transporte, a diminución das emisións de CO2 e doutros contaminantes, a mitigación do cambio climático e a mellora de calidade do aire das cidades, así como o aforro enerxético e a diversificación das fontes enerxéticas no transporte e a consecuente redución da dependencia enerxética do petróleo.

2. As axudas a que se refiren estas bases revisten a modalidade de entrega dineraria sen contraprestación condicionada á implantación en España de instalacións de recarga de vehículos eléctricos, das categorías especificadas na Base Quinta así como ao cumprimento dos restantes requisitos regulados polas mesmas.

3. As axudas destinaranse á implantación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos mencionados anteriormente, tanto na modalidade de adquisición directa como de operacións de financiamento por renting.

Beneficiarios

1. Entenderase por beneficiario a aquel suxeito que realice o investimento, excepto no caso de adquisicións mediante operacións de financiamento de arrendamento por renting, no que o beneficiario será o arrendatario do contrato de renting.

2. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas neste programa:

a) As empresas privadas, validamente constituídas en España no momento de presentar a solicitude, e outros tipos de persoas xurídicas tal que o seu Número de Identificación Fiscal ( NIF) comece polas letras A, B, C, D, E, F, G, J, N, R ou W.

b) As Entidades Locais e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto, en relación ao prazo máximo de pago a provedores, na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, para o que deberán achegar certificación da intervención local sobre o período medio de pago a provedores, que non poderá superar en máis de 30 días o prazo máximo establecido para o efecto.

c) As Administracións das Comunidades Autónomas e as entidades públicas vinculadas ou dependentes delas, sempre que cumpran co disposto no artigo 20.3 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, e restante lexislación aplicable.

d) Outras entidades públicas vinculadas ou dependentes da Administración Xeral do Estado.

Contía das axudas

As axudas outorgadas ao amparo do Programa, instrumentaranse baixo a modalidade de entrega dineraria sen contraprestación, cunha contía equivalente ao 60 % do investimento elexible (IVE ou IGIC non incluído) no caso de entidades públicas que non desenvolvan ningún tipo de actividade comercial ou mercantil e Pequenas Empresas, segundo defínese no anexo I do Regulamento(UE) 651/2014 da Comisión e un 40 % do investimento elexible (IVE ou IGIC non incluído) para o resto de empresas.

Importe 

O orzamento para o financiamento da convocatoria do programa de axudas para a implantación dunha infraestrutura de recarga de vehículos eléctricos (PLAN MOVALT Infraestrutura) ascende á cantidade total de 15.000.000 euros, con orixe na partida 20.18.425A.741 dos Orzamentos Xerais do Estado para 2017 nominativa para o IDAE "para financiar actuacións de apoio á mobilidade baseada en criterios de eficiencia enerxética, sustentabilidade e impulso do uso de enerxías alternativas incluído a constitución de infraestruturas enerxéticas adecuadas".

Prazo de presentación de solicitudes

Desde a activación do sistema telemático de xestión de axudas, que será convenientemente notificado en data e hora polo IDAE, a través da páxina web do mesmo, aloxada na sede electrónica de IDAE ( https://sede. idae. gob.es/) ata a finalización da vixencia da convocatoria de axudas que será o 31 de decembro de 2018.

Descargas: