Primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética (PRTR - UE - NextGenerationEU). Prazo: 01-08-2023 (14:00 h.)

Data: 

luns, 12 Xuño, 2023 (Todo o día) a martes, 1 Agosto, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico

Extracto da Resolución do 2 de xuño de 2023, do Consello de Administración do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), M.P. pola que se aproba a primeira convocatoria de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética no marco do «Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia - Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU». BDNS (Identif.): 701366.

Finalidade

A finalidade das axudas é contribuír ao cumprimento dos obxectivos marcados no Compoñente 8, Investimento 3, do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, mediante a realización de proxectos de novos modelos de negocio, que ofrezan solucións aos retos expostos pola transición enerxética, relacionados coa innovación, a provisión de servizos de flexibilidade que permitan unha maior integración das enerxías renovables, e por tanto favorezan a descarbonización do sistema, ou a promoción e o desenvolvemento de novos proxectos empresariais (startups) que proporcionen solucións innovadoras para a transición enerxética.

Beneficiarios

Poderán ser entidades beneficiarias das axudas desta convocatoria as que se relacionan nos artigos 4 e 5 da Orde TED/1359/2022, do 28 de decembro.

Bases reguladoras

Orde TED/1359/2022, do 28 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos de novos modelos de negocio na transición enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Importe

1. A contía total máxima asignada a esta convocatoria ascende a 156 millóns de euros, financiados con cargo ao orzamento do IDAE previa transferencia ao mesmo desde os Orzamentos Xerais do Estado para os anos 2022 e 2023 con cargo á aplicación orzamentaria 23.50.42HC-748 «Ao IDAE. Novos modelos de negocio para a transición enerxética. Mecanismo de Recuperación e Resiliencia» da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022 e da Lei 31/2022, do 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2023, e as posteriores modificacións orzamentarias realizadas. Esta convocatoria está financiada pola Unión Europea - NextGenerationEU.

2. En virtude do artigo 11.4 da Orde TED/1359/2022, do 28 de decembro, establécense as seguintes cotas mínimas de orzamento para cada unha das liñas de axuda contempladas no artigo 3.2 da devandita orde:

a) 20 millóns de euros para a liña de axudas "Innovación na transición enerxética".

b) 20 millóns de euros para a liña de axudas "Descarbonización do sector enerxético e mellora da integración de enerxías renovables".

c) 10 millóns de euros para a liña de axudas "Startups para a transición enerxética".

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes iniciarase ás 9:00 do día 12 de xuño de 2023 e finalizará ás 14:00 horas CEST do día 1 de agosto de 2023.

Transcorrido devandito prazo, non serán admitidas máis solicitudes.

Máis Información

- Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 701366): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/701366

- Na sede electrónica do IDAE: https://www.idae.es

Descargas: