Orden HFP/1031/2021 pola que se establece o procedemento e formato da información a proporcionar polas Entidades das AAPP para o seguimento do cumprimento de fitos e obxetivos y de execución orzamentaria das medidas do PRTR

Esta Orde Ministerial fai referencia á subministración de información e seguimento do Plan de Recuperación. O Sistema de Información é un instrumento fundamental para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e  Resiliencia. Foi deseñado para a coordinación e seguimento do Plan polos distintos axentes implicados na súa execución -administración estatal, autonómica e local-, dando resposta ás necesidades de planificación, xestión, control e rendición de contas. 

Arquivos: