NOVA LEI DE 4/2017, DO 3 DE OUTUBRO, DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALICIA