MODELO DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOIO AO COLECTIVO DE PERSOAS CON ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) GALEGAS