LIÑA DE AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL EN ZONAS TURÍSTICAS 2023 (PRTR). PRAZO: 14-04-2023

Data: 

mércores, 15 Marzo, 2023 (Todo o día) a venres, 14 Abril, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio do 10 de marzo de 2023, pola que se convoca para o ano 2023 a liña de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas. BDNS (Identif.): 681212.

Obxecto

As axudas, teñen como obxecto e finalidade conceder subvencións ás entidades locais relacionadas no artigo 3 das bases reguladoras, para o desenvolvemento de plans e proxectos dirixidos á introdución de melloras nas zonas comerciais turísticas, incluídas actuacións no marco deste investimento en novas tecnoloxías; a aplicación de solucións tecnolóxicas para mellorar a eficiencia enerxética; procesos eficientes desde o punto de vista ecolóxico e reciclado de residuos; a formación do persoal; unha firma dixital integrada adaptada aos visitantes estranxeiros; e a adaptación dos espazos públicos para mellorar a accesibilidade e a mobilidade.

Bases reguladoras

As bases reguladoras das axudas atópanse recollidas na Orde ICT/ 951/2021, de 10 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras das liñas de axudas para o fortalecemento da actividade comercial en zonas turísticas e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, modificada pola Orde ICT/567/2022, do 15 de xuño e pola Orde ICT/133/2023, do 15 de febreiro (en diante bases reguladoras).

Beneficiarios

Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta convocatoria as seguintes entidades locais:

a) Os municipios que teñan unha poboación superior a 20.000 habitantes, conforme aos datos do Real Decreto en vigor polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do Padrón municipal vixente no momento de presentar a solicitude.

b) As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares cando o proxecto estea destinado a poboacións de entre 5.000 e 20.000 habitantes. Os beneficiarios supramunicipais deberán presentar un proxecto que afecte a varios municipios como proxecto único, facéndose responsables da súa execución e xustificación.

c) Exclusivamente naquelas Comunidades Autónomas uniprovinciais (e que carezan de deputación, Consellos e/o Cabidos), os concellos con poboacións de máis de 5.000 habitantes poderán presentar proxectos directamente.

d) Os municipios que aínda que contando cunha poboación inferior a 5.000 habitantes, superen dita cifra tendo en conta a súa poboación flotante, entendendo esta poboación como aquela que viaxa dun lugar a outro, atopándose nese municipio nun momento determinado, independentemente do tempo que leve vivindo no mesmo, non sendo este a súa residencia habitual.

Considerarase que un municipio cumpre coa condición do apartado d) se acredita un incremento do 100 % en polo menos un dos servizos municipais seguintes comparando os mesmos entre un trimestre de tempada baixa cun de tempada alta dentro dun mesmo ano natural:

1.º Tonelaxe de recollida de lixo, conforme datos achegados pola empresa municipal ou concesionaria de referido servizo ou,

2.º facturación en consumo eléctrico municipal, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo ou,

3.º facturación en consumo de auga no municipio, conforme datos achegados pola empresa subministradora do devandito servizo.

2. As Entidades locais establecidas no apartado 1 deberán cumprir con, polo menos, un dos seguintes criterios para ser considerados, para os efectos desta convocatoria, como "zona comercial turística" e, por tanto, posibles beneficiarios:

a) Que teñan polo menos 25.000 pernoitas ao ano; ou

b) Que teñan máis dun 30% de vivendas de segunda residencia; ou

c) Que a porcentaxe de traballadores afiliados á Seguridade Social pertencentes ás CNAEs 45,46 e 47 sexa superior ao 7% de afiliados totais.

Para a obtención dos datos anteriores, teranse en conta unicamente os datos oficiais publicados polo Instituto Nacional de Estatística e o censo de vivendas de segunda residencia do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda urbana. Devanditos datos deberán referirse á última serie completa anual publicada de 2019, salvo que a convocatoria prevexa o contrario.

Dotación

A presente convocatoria conta cunha dotación orzamentaria de 24.325.844 euros con cargo á partida orzamentaria 20.50.07.43ND.762.

Prazo de presentación de solicitudes

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, desde o día seguinte á data de publicación deste extracto de convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do ministerio, a través do seguinte link: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-https://sede.serviciosmin.gob.es/reg...

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 681212): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681212

-Na Dirección Xeral de Política Comercial dependente da Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Comercio e Turismo): https://sede.serviciosmin.gob.es

Descargas: