LIÑA DE AXUDAS PARA O APOIO DA ACTIVIDADE COMERCIAL EN ZONAS RURAIS 2023 (PRTR). PRAZO: 14-04-2023

Data: 

mércores, 15 Marzo, 2023 (Todo o día) a venres, 14 Abril, 2023 (Todo o día)

 

Ministerio de Industria, Comercio e Turismo

Extracto da Resolución da Secretaría de Estado de Comercio do 10 de marzo de 2023, pola que se convoca para o ano 2023 a liña de axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais. BDNS (Identif.): 681211.

Obxecto

A presente convocatoria ten por obxecto apoiar a implementación, modernización e fomento da actividade comercial en zonas rurais, mellorando a competitividade, sustentabilidade e diversificación da economía rural.

Bases reguladoras

As bases reguladoras das axudas que se convocan atópanse recollidas na Orde ICT/ 950/2021 do 10 de setembro pola que se establecen as bases reguladoras da liña de axudas para o apoio da actividade comercial en zonas rurais e procédese á súa convocatoria no ano 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, modificada pola Orde ICT/566/2022, do 15 de xuño e pola Orde ICT/185/2023, do 22 de febreiro.

Beneficiarios

Poderán acollerse a estas axudas, de acordo co artigo 3 das bases reguladoras, as seguintes entidades locais:

1. Os municipios, con poboacións de ata 5.000 habitantes conforme aos datos do Real Decreto polo que se declaran oficiais as cifras de poboación resultantes da revisión do padrón municipal vixente no momento da solicitude. Un municipio poderá presentar unha solicitude de axuda para un proxecto que vaia a executarse no territorio doutros municipios próximos ao solicitante sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación non supere os 5.000 habitantes, sendo este municipio o único beneficiario e sempre que dispoña das autorizacións necesarias para levar a cabo o proxecto.

2. As provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes. Os beneficiarios supramunicipais deberán presentar un proxecto que afecte a varios municipios como proxecto único, facéndose responsables da súa execución e xustificación.

3. As comarcas que agrupen varios municipios nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

4. Outras entidades que agrupen varios municipios, instituidas polas comunidades autónomas de conformidade coa Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e os correspondentes Estatutos de Autonomía, nos que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

5. As asociacións de municipios, sempre que estean formadas integramente por entidades locais, ou cando estean integradas por, polo menos, unha entidade local e creáronse para prestar algún dos servizos ou competencias atribuídas ás entidades locais en virtude dos artigos 25 e 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, debendo xustificar a súa personalidade xurídica (por exemplo, consorcios). En calquera dos casos anteriores, a condición de que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.

6. As mancomunidades de municipios, sempre que a media simple da poboación dos municipios nos que se expoña a actuación ou proxecto non supere os 5.000 habitantes.»

Dotación

A presente convocatoria conta cunha dotación orzamentaria de 22.000.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes

As candidaturas poderán ser presentadas no prazo dun mes, desde o día seguinte ao da publicación deste extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

A solicitude realizarase de maneira electrónica a través da sede electrónica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a través do seguinte link: https://sede.serviciosmin.gob.es/es-https://sede.serviciosmin.gob.es/reg...

Máis Información

-Na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS Identif.: 681211): https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/681211

-Na Dirección Xeral de Política Comercial dependente da Secretaría de Estado de Comercio (Ministerio de Industria, Comercio e Turismo): https://sede.serviciosmin.gob.es

 

 

Descargas: