LIGAZÓNS DE INTERESE

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

A Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico, no seu artigo 38, autoriza a creación do Instituto Galego do Consumo e da Competencia como organismo autónomo adscrito á consellería competente en materia de consumo, que terá como fins xerais e obxectivos básicos a defensa, protección, promoción e información dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, e a

Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición (AECOSAN)

A Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, Aecosan, integra e desempeña no marco competencial da administración xeral do estado as funcións relacionadas coa promoción e o fomento dos dereitos dos consumidores e usuarios en bens e servizos, así como a seguridade alimentaría e a nutrición saudable.

Instituto Enerxético de Galicia (INEGA)

Os obxectivos básicos da axencia Instituto Enerxético de Galicia son o fomento, impulso e realización de iniciativas e programas de actuación para a investigación, o estudo e apoio das actuacións de coñecemento, desenvolvemento e aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a ópt

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ( CNMC) é o organismo que promove e defende o bo funcionamento de todos os mercados en interese dos consumidores e das empresas. É un organismo público con personalidade xurídica propia. É independente do Goberno e está sometido ao control parlamentario. Entrou en funcionamento o 7 de outubro de 2013.