Inscrición no Taller sobre comunidades enerxéticas rurais: proxecto POCTEP CEL RURAL e oportunidades de financiación

DATA: 22 de febreiro de 2024
DURACIÓN: 10:00 a 12:15 horas.
LUGAR: Sede da Federación Galega de Municipios e Provincias. Rúa Varsovia 4C 6ª planta. Área Central. Santiago de Compostela
 
 
 

Ao inscribirse neste evento, vostede autoriza a que os datos facilitados se incorporen nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade da Fegamp, coa finalidade de poder atender calquera aspecto derivado da súa inscrición nesta actividade. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal ou fora necesario para o correcto desenvolvemento da actividade na que se inscribe.

Por outra parte, e atendendo a que o dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado pola Lei 1/182, de 5 de maio, sobre o dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, a Lei 15/1999, de 13 de decembro e o Regulamento Xeral (UE) 2016/579 de Protección de Datos, infórmase de que no transcurso da actividade na que se vai inscribir, se poderán facer fotografías e gravacións de vídeo, e estas poderán ser publicadas a través das canles das que dispón a Fegamp (páxina web, revistas, exposicións, Facebook, Twitter, Youtube), enviadas á prensa, cedidas ás entidades colaboradoras da actividade ou empregadas na xustificación das actuacións do proxecto CEL RURAL cofinanciado pola Unión Europea. Ao inscribirse nesta actividade vostede da o seu consentimiento a toma de imaxes e grabacións da súa persoa e ao uso anteriormente exposto.

Vostede ten dereito a obter unha confirmación sobre se a Fegamp está tratando os seus datos persoais e, por tanto, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade e revocar estes consentimentos a través das seguintes canles: a dirección de correo electrónico dpd@fegamp.gal, a sede electrónica da Fegamp http://fegamp.sedelectronica.gal, ou no seguinte enderezo postal: Rúa de Varsovia 4-C 6º, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).

Pode consultar aquí a política de privacidade da Fegamp.