Guía práctica sobre como evitar os erros máis comúns na contratación pública de proxectos financiados con cargo aos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos

Este documento elaborado pola Dirección Xeral de Política Rexional e Urbana da Comisión Europea ten por obxectivo prestar axuda aos responsables das contratacións públicas nos Estados membros, as rexións e as cidades de Europa, guiando paso a paso no proceso, destacando os ámbitos en que adoitan cometerse erros e mostrando como evitalos. Unha contratación pública eficiente, eficaz, transparente e profesional é fundamental para reforzar o mercado único e estimular o investimento na Unión Europea. Tamén é un instrumento esencial para facer que os beneficios da política de cohesión cheguen ás empresas e cidadáns europeos. Esta actualización da guía foi elaborada polos servizos da Comisión encargados da contratación pública, así como en consulta con expertos en contratación pública nos Estados membros. Trátase dun dos piares do noso ambicioso plan de acción sobre contratación pública e contribúe aos obxectivos do recentemente adoptado paquete da UE en materia de contratación pública.

 

FONTE: Oficina de Publicacións da Unión Europea

Arquivos: