Guía para a aplicación de medidas antifraude na execución do PRTR - SNCA

Nesta Guía elaborada polo Servizo Nacional de Control Antifraude (SNCA)  poderá atopar: 

  • Definicións dos conceptos máis comúns desde unha perspectiva práctica e medidas preventivas e de detección. 
  • Ferramenta de avaliación de riscos (matriz de riscos) e instrucións para a súa utilización. 
  • Catálogo de ferramentas (guías, orientacións e indicadores de risco) e bases de datos para a detección da fraude, a corrupción e o conflito de interese, con tratamento diferenciado do dobre financiamento de acordo ás orientacións da Comisión Europea neste aspecto. 
  • Explicación do funcionamento da canle de denuncias  Infofraude como canle de denuncias externo do  MRR e indicación dunha caixa de correos para consulta dos empregados públicos. 
  • Modelo de remisión de denuncias á Fiscalía Europea ( EPPO) como órgano competente para todos os delitos que afecten á execución do  MRR. 
  • Formulario de comunicación ao  SNCA dos procedementos xudiciais e administrativos sancionadores a efectos do seguimento das sospeitas de fraude.

Versión: 24 de febreiro de 2022

Arquivos: