GUÍA PARA A APLICACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE NA EXECUCIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA

O Servizo Nacional de Coordinación  Antifraude (SNCA) da Intervención Xeral da Administración do Estado ( IGAE) é o órgano que se encarga da coordinación no ámbito estatal, autonómico e local, da protección dos intereses financeiros da Unión Europea e de actuar como punto de ligazón coa Oficina de Loita contra a Fraude (OLAF), de conformidade co previsto na disposición adicional vixésima quinta da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Unha das preocupacións fundamentais na execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia é a da prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e o conflito de intereses, así como evitar o dobre financiamento. Contar cuns sistemas de control interno robustos, orientados a minimizar o impacto do citados catro riscos e aliñados co previsto no artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello do 12 de febreiro de 2021 polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia ( MRR) é unha ferramenta fundamental
 
Co fin de facilitar esta tarefa a Secretaría Xeral de Fondos Europeos elaborou unhas Orientacións nas que se ofrecen pautas para a elaboración dos plans de medidas antifraude aos que se refire o artigo 6 a Orde  HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Neste contexto e co ánimo de achegar ferramentas que faciliten a análise dos riscos e a elaboración dos plans de medidas  antifraude, o  SNCA elaborou a “GUÍA PARA A APLICACIÓN DE MEDIDAS  ANTIFRAUDE NA EXECUCIÓN DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA”, da que poderían destacar os seguintes aspectos:

  • Definicións dos conceptos máis comúns desde unha perspectiva práctica e medidas preventivas e de detección. 
  • Ferramenta de avaliación de riscos (matriz de riscos) e instrucións para a súa utilización. 
  • Catálogo de ferramentas (guías, orientacións e indicadores de risco) e bases de datos para a detección da fraude, a corrupción e o conflito de interese, con tratamento diferenciado do dobre financiamento de acordo ás orientacións da Comisión Europea neste aspecto. 
  • Explicación do funcionamento da canle de denuncias  Infofraude como canle de denuncias externo do  MRR e indicación dunha caixa de correos para consulta dos empregados públicos. 
  • Modelo de remisión de denuncias á Fiscalía Europea (EPPO) como órgano competente para todos os delitos que afecten á execución do  MRR. 
  • Formulario de comunicación ao  SNCA dos procedementos xudiciais e administrativos sancionadores a efectos do seguimento das sospeitas de fraude.