Guía de integridade na contratación pública local

A  Rede de Entidades Locais pola Transparencia e Participación Cidadá   da FEMP elaborou esta guía que busca facilitarlle ás entidades locais todos aqueles aspectos que desde a perspectiva da transparencia interveñen na contratación pública, especialmente desde a aprobación da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se  transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

MÁIS INFORMACIÓN AQUÍ.

Arquivos: