FORMULARIO FORMACIÓN CONTINUA PLAN 2024

NON SE PODE ENVIAR MÁIS DUNHA SOLICITUDE POR PERSOA. NO CASO DE RECIBIR MÁIS DARÉMOSLLE ENTRADA SO A PRIMEIRA.

CANDO VOSTEDE ENVÍE O FORMULARIO CUBERTO RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO

PRÉGASE ESCRIBA EN MAIÚSCULA
PRÉGASE ESCRIBA EN MAIÚSCULA
PRÉGASE ESCRIBA EN MAIÚSCULA
PRÉGASE ESCRIBA A LETRA CON MAIÚSCULA
Exemplo: Santiago de Compostela, As Mariñas, Terras de Celanova, etc..... (só indicar o lugar da entidade local)
-
-
O TELÉFONO MÓBIL É NECESARIO PARA PODER COMUNICARNOS A TRAVÉS DE SMS
PRÉGASE ESCRIBA EN MINÚSCULA. O DIPLOMA ENVIARASE A ESTE ENDEREZO ELECTRÓNICO
Cada curso ten o seu código correspondente que figura na ficha técnica e no cadro resumo de actividades formativas. É necesario indicalo.
PODEN SOLICITARSE 1, 2 OU 3 CURSOS QUE SE ADXUDICARÁN ATENDENDO AOS CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE FIGURAN NAS BASES.
LÉMBRASELLE QUE TEN QUE XUNTAR UN DOCUMENTO QUE ACREDITE A SÚA VINCULACIÓN COMO TRABALLADOR/A DA ADMINISTRACIÓN LOCAL. PODE ENVIAR A CABECEIRA DA ÚLTIMA NÓMINA OU OUTRO CERTIFICADO QUE O VERIFIQUE.
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.
AUTORIZO A UTILIZACIÓN DESTES DATOS PARA INFORMARME DE FUTURAS ACCIÓNS FORMATIVAS DA FEGAMP

Declaro baixo a miña responsabilidade que coñezo as bases da convocatoria: https://www.fegamp.gal/sites/default/files/paxinas-basicas/descargas/bas... e que son certos os datos que figuran na presente instancia, e solicito tomar parte nos cursos. Así mesmo, no caso de ser admitido/a nalgún dos cursos que solicito, autorizo á Fegamp a facilitarlle os meus datos á consultora que o imparta.

Conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á Protección das Persoas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais; informámoslle que os seus datos se incorporan nun ficheiro
automatizado baixo a responsabilidade da FEGAMP, coa finalidade de poder atender os compromisos xerados pola relación que mantemos con vostede. Así mesmo informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade e revocar este consentimento mediante correo electrónico dpd@fegamp.gal sede electrónica ou escrito acompañado de copia de documento oficial que lle identifique, á Rúa Varsovia, 4-C 6º 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
Temos o seu consentimento para utilizar os seus datos persoais para desenvolver as actividades formativas nas que se inscriba, así mesmo queda constancia da aceptación de todo o exposto anteriormente neste documento e que vostede coñece os seus
dereitos e obrigas segundo a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal. Pode consultar a nosa Política de Privacidade aquí