FONDO DE COOPERACIÓN PARA O APOIO AO FINANCIAMENTO DE ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN E CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO EN CONCELLOS DE MENOS DE 50.000 HABITANTES.

 

Instituto Galego da Vivenda e Solo 

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Obxecto

A presente resolución ten por obxecto crear un fondo de cooperación como mecanismo de apoio ao financiamento das actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído, dentro do seu ámbito territorial, que realicen os concellos de menos de 50.000 habitantes e aprobar o procedemento de disposición e reintegro das cantidades integrantes do citado fondo.

Carácter e dotación do Fondo de cooperación

1. O fondo será xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (en adiante, IGVS), non terá personalidade xurídica e terá carácter permanente, e deberá acordarse a súa cancelación definitiva mediante a Resolución da Presidencia do IGVS.

2. O fondo dotarase cun importe máximo de 10.000.000 €, procedente dos depósitos obrigatorios das fianzas, respectando a disposición máxima prevista legalmente.

3. As devolucións efectuadas polos concellos pasarán novamente a formar parte do fondo para que poida ser reutilizado en novas disposicións por parte dos concellos.

4. O fondo dotarase nunha conta específica de titularidade do IGVS, mediante unha transferencia bancaria procedente das contas de fianzas do organismo. Esta operación terá unha correlación na contabilidade orzamentaria do IGVS, mediante a creación e dotación dos conceptos de ingresos e gastos financeiros correspondentes.

5. A conta do fondo unicamente poderá admitir ingresos procedentes das contas do IGVS arriba sinaladas e dos reintegros dos préstamos efectuados polos concellos.

6. Os xuros que devindique esta conta ingresaranse na tesourería do IGVS, con aplicación ao concepto oportuno do orzamento de ingresos.

Persoas destinatarias e características das actuacións que se van financiar

I. Poderán acceder ao financiamento a través do Fondo de cooperación os concellos de menos de 50.000 habitantes; para tales efectos, tomaranse como referencia as cifras oficiais de poboación do 1 de xaneiro de cada ano.

II. Con cargo aos recursos do Fondo de cooperación poderán financiarse as seguintes actuacións:

a) Actuacións promovidas polos concellos no desenvolvemento das competencias que lles atribúe a lexislación urbanística, en relación cos deberes de conservación e rehabilitación.

b) Actuacións de rehabilitación e rexeneración urbanas realizadas polo concello dentro das propias políticas municipais en materia de conservación e recuperación do patrimonio construído.

c) Adquisición de inmobles para a súa posterior rehabilitación.

Financiamento con cargo ao Fondo de cooperación

1. O IGVS publicará anualmente resolucións de convocatoria en que se fixarán o procedemento, as condicións e os criterios para o acceso ao financiamento, total ou parcial, das actuacións con cargo ao Fondo de cooperación e se abrirá un prazo de presentación de solicitudes.

2. O concello que desexe acollerse a este mecanismo presentará a correspondente solicitude que, de ser aprobada conforme o procedemento previsto na convocatoria, se materializará na sinatura dun convenio de financiamento con cargo ao Fondo de cooperación. No citado convenio constarán as actuacións que se van realizar, a contía da que se vai dispor, o prazo e condicións de reintegro e as demais condicións para o acceso ao fondo recollidas nesta resolución e na correspondente convocatoria.

3. Ningún concello poderá realizar unha solicitude de disposición nin acumular a través de diferentes convenios de financiamento máis do 25 % do total do importe con que está dotado o fondo.

4. En todo caso, o concello deberá aceptar expresamente no convenio de financiamento a posibilidade de compensación e retención das achegas vencidas e non pagadas con cargo ao Fondo de Compensación Local e comprometerase a incluír nos orzamentos dos exercicios seguintes, con cargo aos ingresos correntes, as anualidades previstas no convenio para a reposición dos fondos.

Descargas: 

ArquivosTamaño
PDF icon DOG Nº. 182467.29 KB