Fegamp e Xunta comezan cos traballos previos do Pacto Local da Auga

O Pacto fará posible unha maior homoxeneidade nos servizos de saneamento e abastecemento, para garantir maior calidade para os cidadáns e con iso o cumprimento das determinacións da Directiva Marco europea da Auga.