ENQUISA AVALIACIÓN F-C

A enquisa debe cubrirse ao finalizar o curso e é voluntaria, con ela pretendemos coñecer o grao de satisfacción que vostede manifesta coa acción formativa impartida. Os datos serán tratados estatísticamente, garantindo a confidencialidade da información.

A nosa intención é ter en conta as súas opinións para poder mellorar

 
1 Comezo 2 Completa
PERFIL PARTICIPANTE
Ex: Concello de Santiago de Compostela
Indique ata un máximo de 4 accións formativas que poidan ser do seu interese dentro do seu ámbito laboral

Conforme ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á Protección das Persoas Físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais; informámoslle que os seus datos se incorporan nun ficheiro
automatizado baixo a responsabilidade da FEGAMP, coa finalidade de poder atender os compromisos xerados pola relación que mantemos con vostede. Así mesmo informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
oposición e portabilidade e revocar este consentimento mediante correo electrónico dpd@fegamp.gal sede electrónica ou escrito acompañado de copia de documento oficial que lle identifique, á Rúa Varsovia, 4-C 6º 15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
Temos o seu consentimento para utilizar os seus datos persoais para desenvolver as actividades formativas nas que se inscriba, así mesmo queda constancia da aceptación de todo o exposto anteriormente neste documento e que vostede coñece os seus
dereitos e obrigas segundo a normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal. Pode consultar a nosa Política de Privacidade aquí

Se quere recibir unha copia da enquisa, indique o seu e-mail