CONVOCATORIA DE AXUDAS 2015 DA FUNDACIÓN BIODIVERSIDADE

 

Obxecto: Convocatoria de concesión de axudas da Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, biodiversidade mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental 2015.

Destinatarios: 1.Axudas para a realización de actividades relacionadas coa biodiversidade e o medio ambiente, sempre que se adecúen directamente aos fins da FB previstos nos seus Estatutos, e que presenten maior idoneidade para recibila con arranxo aos criterios establecidos. 2.Serán obxecto das referidas axudas só aquelas actividades que garden unha relación directa coas Liñas que integran o Plan de Actuación aprobado anualmente polo Padroado da FB, e que son as seguintes: -Biodiversidade terrestre. -Biodiversidade mariña e litoral. -Cambio climático e calidade ambiental. -Economía e emprego verde. -Relacións internacionais.

Convoca: Fundación Biodiversidade

Prazo: Ata o 15-7-2015 (Resolución parcial con solicitudes presentadas ata o 15 de abril)

+INFO AQUÍ.