CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO E A FEGAMP EN MATERIA DE XESTIÓN DE RESIDUOS DE APARELLOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS

Este convenio ten por obxecto dotar aos puntos limpos de titularidade municipal e supra - municipal de Galicia do equipamento para a recollida e clasificación de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) que se indica a continuación:

- Medios para a pesada dos RAEE recollidos.
- Marquesiñas para o almacenamento dos RAEE.
- Barreiras de estanquidade e beirís perimetrais.
- Carteis distintivos correspondentes ás distintas fraccións de RAEE.

Descargas: