Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC)

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ( CNMC) é o organismo que promove e defende o bo funcionamento de todos os mercados en interese dos consumidores e das empresas. É un organismo público con personalidade xurídica propia. É independente do Goberno e está sometido ao control parlamentario. Entrou en funcionamento o 7 de outubro de 2013.