CIRCULAR SOBRE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAS VÍAS DE USO PÚBLICO

Anéxanse para xeral coñecemento, diversas instrucións da Dirección Xeral de Trafico relativas á organización de probas deportivas e marchas ciclistas, e o formulario de declaración responsable, que pode descargar a continuación. 

Descargas: