Bases reguladoras e convocatoria Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das EELL da Rede de Destinos Turísticos Inteligentes

Data: 

mércores, 12 Xaneiro, 2022 (Todo o día)

No BOE nº 10 de 12 de xaneiro de 2022 publicouse a Orde  ICT/1527/2021, do 30 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para o Programa de axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de Destinos
Turísticos Intelixentes, e procédese á súa convocatoria correspondente ao exercicio 2021, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

OBXECTO DA CONVOCATORIA

Constitúe o obxecto desta orde a aprobación das bases reguladoras da concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para proxectos que promovan a dixitalización dos membros titulares da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes (en diante, Rede  DTI)  grazas ao desenvolvemento e implantación de tecnoloxías nos destinos, no marco de de o Plan de Recuperación de Recuperación, Transformación e Resiliencia (en diante, Plan de Recuperación) do Goberno de España e no plan de Dixitalización das Administracións Públicas 2021-2025.

FINALIDADE

A finalidade destas axudas é financiar o desenvolvemento, por parte de entidades locais pertencentes á Rede  DTI, de plans e proxectos de contido tecnolóxico e innovador.

BENEFICIARIOS

Poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as seguintes entidades locais que xa formen parte da Rede  DTI como membros titulares ou que solicitasen a súa adhesión á citada Rede  DTI no momento de solicitar estas axudas, cumprimentando o modelo incluído como anexo I (Solicitude de adhesión á Rede):

a) Os municipios, representados polos seus respectivos concellos, e as provincias e illas a través das deputacións provinciais e forais, os cabidos e consellos insulares, con independencia do seu tamaño e poboación.

b) As Comarcas ou mancomunidades ou outras entidades locais de base  agrupacional previstas na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

c) As agrupacións de entidades locais que estean constituídas conforme ao artigo 11.3 da Lei Xeral de Subvencións e no artigo 67 da Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro.

ORZAMENTO

O orzamento asignado á presente convocatoria de 2021 ascende a 6.000.000,00 euros.

REQUISITOS

A presente orde, pola que se establecen as bases reguladoras para as axudas para a transformación dixital e modernización das entidades locais que forman parte da Rede de destinos Turísticos Intelixentes (en diante Rede  DTI), será de aplicación a todas as entidades locais integradas na Rede  DTI.

Para poder acceder ás axudas deberán formar parte ou solicitar a súa adhesión á Rede  DTI antes da resolución de concesión da axuda, conforme ao modelo de solicitude do anexo I da Orde.

PRAZO, LUGAR E FORMA DE PRESENTACIÓN

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde a publicación do extracto da orde de convocatoria no «Boletín Oficial do Estado». Para a convocatoria de 2021,o prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde a publicación do extracto da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado» (Pendente de publicación)

As solicitudes para a obtención de axuda dirixiranse á Subdirección Xeral de Cooperación e Competitividade Turística, da Secretaría de Estado de Turismo, órgano competente para ordenar e instruír o procedemento, cuxos formularios de solicitude estarán dispoñibles no portal de axudas do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ( https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas), onde se dispoñerán os medios electrónicos de axuda necesarios.

Descargas: