BASES REGULADORAS DA CONCESIÓN DE AXUDAS POLA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

 

Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

Resolución do 23 de febreiro de 2017, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se publican as bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade.

Entidade convocante

A Fundación Biodiversidade (en diante FB), fundación do sector público do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente das previstas no artigo 84.1.e) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, constituída en escritura pública do 22 de decembro de 1998 e inscrita no Rexistro de Fundacións co número 280001, con domicilio en Madrid, e CIF número G-82207671.

De acordo ao disposto na disposición adicional décimo sexta da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, a Fundación Biodiversidade dispón da autorización expresa de 4 febreiro de 2016 da Ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para conceder subvencións.

 

ANEXO I
Bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de actividades no ámbito da biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental

Obxecto

Estas axudas teñen por obxecto:

1. Apoiar a realización de actividades relacionadas coa biodiversidade e o medio ambiente, sempre que se adecuen directamente aos fins da FB previstos nos seus Estatutos, e que presenten maior idoneidade para recibila con arranxo aos criterios establecidos.

2. Só apoiaranse actividades que garden relación directa coas Liñas de Actuación que integran o Plan de Actuación aprobado anualmente polo Padroado da FB, e que, a data de publicación, son as seguintes:

Biodiversidade terrestre.

Biodiversidade mariña e litoral.

Cambio climático e calidade ambiental.

Economía e emprego verde.

Relacións internacionais.

3. En cada convocatoria concretaranse as Liñas de Actuación ás que se dirixen as axudas.

Solicitantes

1. Poderán participar nas convocatorias:

a) As entidades e organizacións sen ánimo de lucro:

De ámbito estatal ou comunitario.

De ámbito rexional ou local que participen en redes ou programas de carácter estatal ou comunitario.

Deberán ter sede en España, estar legalmente constituídas e inscritas no rexistro correspondente.

b) Os organismos públicos de investigación, universidades públicas, corporacións de dereito público profesionais e aquelas que teñan como finalidade a representación, promoción e defensa dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a navegación, así como a prestación de servizos ás empresas que exerzan as indicadas actividades.

c) As administracións públicas e entidades locais que estean integradas en redes ou programas de ámbito estatal ou comunitario.

d) As entidades mercantís, ou outras persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, nos casos e coas especificidades e requisitos esixidos en cada convocatoria. En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) Nº 1407/2013 da Comisión, estas subvencións acóllense ao Réxime de mínimis en virtude do cal a subvención total, concedida a unha única empresa determinada non poderá ser superior a 200.000,00 euros, ou superior a 100.000,00 euros se se trata dunha única empresa que realice por conta allea operacións de transporte de mercadorías por estrada durante o exercicio fiscal en cuestión, e durante os dous exercicios fiscais anteriores. Este límite aplicarase independentemente da forma da axuda de mínimis ou do obxectivo perseguido e indistintamente de se a subvención concedida polo Estado membro está financiada total ou parcialmente mediante recursos de orixe comunitaria. O citado Regulamento aplicarase ás subvencións concedidas mediante estas Bases Reguladoras, e non serán acumulables con ningunha outra subvención correspondente aos mesmos gastos subvencionables, se dita acumulación dá lugar a unha intensidade da subvención superior á establecida para cada caso no Regulamento (UE) 651/2014, da Comisión. Para o cómputo dos límites deste réxime de axudas terase en conta o concepto de «única empresa» establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro de 2013. Quedan expresamente excluídas as empresas en crises segundo o disposto nos artigos 1 e 2 do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comisión.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios das axudas as entidades en quen concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Características das actividades para realizar polos beneficiarios

As axudas concederanse para a realización de actividades que contribúan ao cumprimento dos fins e obxectivos da FB reflectidos nos seus Estatutos. A modo indicativo, poden ser obxecto de axuda a realización de todo tipo de estudos, proxectos e traballos relacionados coa biodiversidade terrestre, mariña e litoral, o cambio climático e a calidade ambiental, a economía e o emprego verde e as relacións internacionais; e a promoción e organización de programas de sensibilización, formación e comunicación aos distintos sectores da sociedade.

En todo caso, os proxectos deberán cumprir, polo menos, unha das condicións seguintes:

Ter carácter suprautonómico, levándose a cabo nun ámbito superior ao de Comunidade ou Cidade Autónoma.

Desenvolverse no medio mariño.

Desenvolverse en espazos protexidos definidos e regulados con carácter básico na lexislación estatal, sempre que estes formen parte dunha rede de ámbito estatal ou comunitario.

O prazo para a realización de actividades establecerase nas convocatorias de axudas.

As accións non deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para as entidades beneficiarias. Calquera ingreso ou beneficio ao proxecto, deberá repercutirse directamente ao mesmo.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación da convocatoria (14 de marzo de 2017) ata as 14:00 horas (hora peninsular) do día 30 de xuño de 2017, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

 

ANEXO II
Bases reguladoras da concesión de axudas pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír á cofinanciación nacional do programa LIFE da Unión Europea

 

Antecedentes

O Programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima (LIFE), xestionado pola Comisión Europea, é o instrumento financeiro da Unión Europea dedicado ao medio ambiente para o período 2014-2020. O seu obxectivo xeral baséase en catalizar os cambios no desenvolvemento e a aplicación das políticas mediante a achega de solucións e mellores prácticas para lograr os obxectivos ambientais e climáticos, así como mediante a promoción de tecnoloxías innovadoras en materia de medio ambiente e cambio climático.

O subprograma Medio Ambiente contido no LIFE para o período 2014-2020 ten entre as súas áreas prioritarias, por unha banda, a Natureza e Biodiversidade, e por outra, a Gobernanza e Información Ambientais. Estas áreas son elementos fundamentais para contribuír ao desenvolvemento e á aplicación da política e a lexislación da Unión neste ámbito, apoiar o desenvolvemento, a aplicación e a xestión da rede Natura 2000, promover a concienciación e favorecer a comunicación, xestión e difusión de información na área do medio ambiente.

Actualmente atópanse en execución proxectos LIFE +, concedidos durante o período comprendido entre 2007 e 2013. Este programa predecesor do actual programa LIFE, tiña os compoñentes de LIFE+ Natureza e Biodiversidade e LIFE+ Información e Comunicación. É intención da Fundación Biodiversidade colaborar nestes obxectivos, coincidentes cos seus propios.

Estas bases reguladoras regulan e establecen o procedemento para a concesión de axudas consistentes na cofinanciación de proxectos relativos ás áreas de LIFE mencionadas, que estean xa en execución ou fosen concedidos a data de presentación da solicitude de axuda.

As axudas reguladas nestas bases reguladoras concederanse a todos aqueles proxectos solicitantes que reúnan as condicións para a súa obtención, sempre que exista dotación dispoñible e solicítense no prazo e a forma indicados.

Obxecto

O obxecto desta axuda é o apoio a actividades vinculadas aos proxectos LIFE que se recollen a continuación:

1. Actividades contempladas no marco dos seguintes tipos de proxectos:

Proxectos LIFE+ sobre Natureza e Biodiversidade.

Proxectos LIFE+ sobre Información e Comunicación, con obxectivos centrados en natureza e biodiversidade.

Proxectos LIFE 2014-2020 Natureza e Biodiversidade.

Proxectos LIFE 2014-2020 Gobernanza e Información Ambientais, con obxectivos centrados en natureza e biodiversidade.

2. Os proxectos LIFE poderán estar xa aprobados ou en fase de presentación á convocatoria da Comisión Europea. As actividades para desenvolver deberán gardar coherencia coas metas previstas no Plan Estratéxico do Patrimonio Natural e da Biodiversidade 2011-2017.

3. Non poderán concorrer a estas axudas os proxectos LIFE coordinados pola FB ou polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

Solicitantes

1. As convocatorias definirán os solicitantes de entre os seguintes:

a) As asociacións, entidades privadas sen ánimo de lucro e as organizacións non gobernamentais constituídas legalmente.

b) As fundacións do sector público.

c) Os organismos públicos de investigación, universidades públicas, corporacións de dereito público profesionais e aquelas que teñan como finalidade a representación, promoción e defensa dos intereses xerais do comercio, a industria, os servizos e a navegación, así como a prestación de servizos ás empresas que exerzan as indicadas actividades.

d) As administracións públicas e entidades locais que estean integradas en redes ou programas de ámbito estatal ou comunitario.

e) As entidades mercantís, ou outras persoas xurídicas, públicas ou privadas, nos casos e coas especificidades e requisitos esixidos en cada convocatoria.

2. As entidades deben ter sede en España e estar legalmente constituídas e inscritas, no seu caso, no rexistro correspondente.

3. As entidades que concorran deberán xustificar a necesidade de cofinanciación pública para a execución do proxecto.

4. Non poderán obter a condición de beneficiarios das axudas as entidades en quen concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, relativo aos requisitos para obter a condición de beneficiario.

Características das actividades para realizar polos beneficiarios

1. As axudas concederanse para a realización de actividades contempladas na base cuarta e que contribúan ao cumprimento dos fins e obxectivos da FB reflectidos nos seus Estatutos, podendo quedar coutadas e establecidas excepcións nas convocatorias de axudas.

2. O prazo para a realización de actividades establecerase nas convocatorias de axudas.

3. As accións non deberán implicar beneficio mercantil comercial directo para as entidades beneficiarias. Calquera ingreso ou beneficio ao proxecto, deberá repercutirse directamente ao mesmo.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación da convocatoria (14 de marzo de 2017) ata as 14:00 horas (hora peninsular) do día 16 de outubro de 2017, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

 

ANEXO III
Bases reguladoras da concesión de subvencións pola Fundación Biodiversidade, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos do Programa empleaverde cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020

 

Obxecto

O obxecto destas bases é establecer as normas que rexerán a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, do Programa empleaverde xestionado pola FB, no marco do seu labor como Organismo Intermedio do FSE, do Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación (POEFE).

O Programa empleaverde é a iniciativa da FB para a mellora do emprego e o medio ambiente. O seu obxectivo é crear emprego, aumentar as competencias e a cualificación dos traballadores e apoiar a creación e consolidación de empresas na economía verde e azul.

A FB pon en marcha un novo Programa empleaverde que ten como destinatarios a desempregados, traballadores e emprendedores. Empleaverde evoluciona incorporando novas liñas de traballo para conseguir unha transición a unha economía verde e azul.

A FB poderá publicar de forma periódica convocatorias de subvencións encamiñadas ao desenvolvemento de accións para a creación de emprego, a adaptación dos traballadores ás novas esixencias do mercado de traballo e ao fomento do emprendemento e a consolidación de empresas, accións de transnacionalidad para a aprendizaxe mutua entre Estados membros da UE e accións de innovación social que expoñan solucións innovadoras.

Concretamente estas Bases Reguladoras céntranse na consecución dos obxectivos establecidos nas prioridades de investimento 8.1, 8.3 e 8.5 do POEFE no marco do Eixo 1 «Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral», do Eixo 6 «Innovación Social» e do Eixo 7 «Cooperación Transnacional»:

Prioridade de Investimento 8.1: Facilitar o acceso ao emprego aos demandantes de emprego e persoas inactivas, incluídos os desempregados de longa duración e persoas afastadas do mercado laboral, así como as iniciativas de emprego locais e o fomento da mobilidade laboral.

Prioridade de Investimento 8.3: Promover o traballo por conta propia, o espírito emprendedor e a creación de empresas, incluídas a microempresas e as pequenas e medianas empresas innovadoras.

Prioridade de Investimento 8.5: Promover a adaptación dos traballadores, as empresas e o empresariado ao cambio.

As convocatorias poderán conter unha ou varias liñas de subvención diferenciadas. En cada unha das convocatorias que se publiquen, estableceranse as tipoloxías concretas de accións e, no seu caso, temáticas a executar polos proxectos para a consecución dos obxectivos expostos.

O prazo de execución dos proxectos establecerase en cada unha das convocatorias que se publiquen no marco destas Bases Reguladoras.

As accións serán gratuítas para os participantes, non podéndose cobrar cantidade algunha por ningún concepto nin pola súa participación nas mesmas. Así mesmo non se poderá cobrar cantidade algunha polo material publicable elaborado no marco dos proxectos empleaverde, nin aínda cando os proxectos finalizasen. Os informes e resultados derivados dos proxectos deberán ter sempre carácter público.

Solicitantes

Os solicitantes serán entidades públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica propia e que teñan sede en España.

En cada unha das convocatorias que se publiquen estableceranse os requisitos e particularidades que deben cumprir os solicitantes en función da liña á que se concorra tendo en conta en todo caso o disposto nos «Criterios de Selección de Operacións» establecidos polo Comité de Seguimento do POEFE.

En todo caso non poderán obter a condición de beneficiarios das subvencións as entidades en quen concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13, apartados 2 e 3, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) Nº 1407/2013 da Comisión, estas subvencións acóllense ao Réxime de mínimis en virtude do cal a subvención total, concedida a unha única empresa determinada non poderá ser superior a 200.000,00 euros, ou superior a 100.000,00 euros se se trata dunha única empresa que realice por conta allea operacións de transporte de mercadorías por estrada durante o exercicio fiscal en cuestión, e durante os dous exercicios fiscais anteriores. Este límite aplicarase independentemente da forma da axuda de mínimis ou do obxectivo perseguido e indistintamente de se a subvención concedida polo Estado membro está financiada total ou parcialmente mediante recursos de orixe comunitaria.

O citado Regulamento aplicarase ás subvencións concedidas mediante estas bases reguladoras, e non serán acumulables con ningunha outra subvención correspondente aos mesmos gastos subvencionables, se dita acumulación dá lugar a unha intensidade da subvención superior á establecida para cada caso no Regulamento (UE) 651/2014 da Comisión.

Para o cómputo dos límites deste réxime de axudas terase en conta o concepto de «única empresa» establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) n.º 407/2013, da Comisión, do 18 de decembro de 2013.

Quedan expresamente excluídas as empresas en crises segundo o disposto nos artigos 1 e 2 do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da Comisión.

Orzamento e ámbito de execución

O Programa empleaverde será cofinanciado a través do orzamento asignado á FB no POEFE 2014-2020 do FSE.

O ámbito de execución do Programa empleaverde comprende todo o territorio nacional aínda que, no marco do Eixo 7 «Cooperación Transnacional», poderán executarse accións noutros Estados membros da UE. O POEFE establece unha senda financeira para o período de programación 2014-2020 a través da cal asigna para cada Rexión Obxectivo un orzamento concreto dispoñible que será a referencia para ter en conta nas diferentes convocatorias que se publiquen.

A FB poderá publicar convocatorias que abarquen todas as rexións ou ben, convocatorias que abarquen determinadas rexións, en función do orzamento dispoñible segundo avance a execución financeira durante o período de programación do FSE. Así mesmo, as convocatorias poderán establecer zonas prioritarias de actuación no caso de que se considere necesario. Os proxectos deberán ter carácter suprautonómico, executando accións en, polo menos, dúas comunidades ou cidades autónomas.

Atendendo á calidade dos proxectos e á dispoñibilidade orzamentaria, a FB poderá optar por non comprometer a totalidade do orzamento.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación da convocatoria (16 de marzo de 2017) ata as 14:00h do día 8 de maio de 2017, nos termos e condicións especificados nas bases reguladoras.

 

ANEXO IV
Bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva por parte da Fundación Biodiversidade, para o fomento e impulso da sustentabilidade pesqueira e acuícola, no marco do Programa pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

 

Obxecto

O obxecto destas bases é establecer as normas que rexerán a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, do Programa pleamar, xestionado pola FB, no marco do seu labor como Organismo Intermedio de Xestión (en diante OIG) do FEMP, tal e como se recolle no Programa Operativo (en diante PO) Español do FEMP para o período 2014-2020.

O Programa pleamar é unha iniciativa da FB para o reforzo da sustentabilidade do sector pesqueiro e acuícola español no marco do PO do FEMP 2014-2020.

O seu obxectivo, con carácter xeral, é impulsar a través de convocatorias de subvencións periódicas, proxectos innovadores orientados á protección e recuperación da biodiversidade mariña, a recollida de lixos do mar, a mellora do coñecemento e a xestión das zonas mariñas protexidas españolas, a redución das capturas accesorias e o aproveitamento dos descartes, o apoio á acuicultura sustentable, o asesoramento en materia ambiental, e o reforzo da colaboración entre a comunidade científica e o sector pesqueiro, entre outros.

A FB executará os fondos asignados a través do financiamento de proxectos orientados, entre outras posibles que poidan incluírse nas convocatorias, ás seguintes medidas:

1. Innovación ambiental. Desenvolver ou introducir novos coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas actividades pesqueiras e acuícolas, orientadas a reducir os seus efectos no medio ambiente. No ámbito pesqueiro perseguirase especificamente a eliminación dos descartes e das capturas accesorias (artigos 39 e 47 do RFEMP).

2. Asesoramento profesional. Apoiar a obtención de servizos de asesoramento profesional sobre sustentabilidade ambiental ou sobre estratexias empresariais e comerciais (artigos 27 e 49 do RFEMP).

3. Creación e mantemento de redes e accións de transferencia. Reforzar e potenciar o traballo en rede, fomentando a xeración de sinerxias, a transferencia e intercambio dos resultados da I+D+i e as boas prácticas (artigos 28 e 50 do RFEMP).

4. Recollida, tratamento e valorización de residuos. Mellorar a xestión dos residuos que afectan o sector pesqueiro e acuícola; e reducir a cantidade de residuos existentes nos ríos e zonas fluviais, as zonas costeiras e o mar, contribuíndo a unha mellor conservación dos recursos biolóxicos mariños, e ao mantemento e recuperación da biodiversidade (artigos 39 e 40 do RFEMP).

5. Áreas protexidas. Reforzar o papel das áreas mariñas protexidas no mantemento e potenciación da biodiversidade e os servizos ecosistémicos, a través da xestión, recuperación e seguimento (artigo 40 do RFEMP).

6. Comunicación e sensibilización ambiental con participación de pescadores. Sensibilizar á sociedade no seu conxunto e a colectivos específicos de interese acerca da importancia de protexer e recuperar a biodiversidade mariña a través do fomento dunhas actividades e produtos pesqueiros e acuícolas sustentables (artigos 40 e 68 do RFEMP).

7. Prestación de servizos ambientais polo sector acuícola. Apoiar a conservación de especies de interese a través da reprodución ex situ [artigo 54.b) do RFEMP].

8. Certificación e promoción. Fomentar a certificación e promoción de produtos da pesca e a acuicultura sustentables e obter melloras ambientais na presentación, o envasado e a comercialización e transformación dos produtos pesqueiros e acuícolas (artigo 68 do RFEMP).

As convocatorias poderán ter unha ou máis medidas ou eixos de axudas diferenciadas. A duración dos proxectos determinarase en cada unha das convocatorias. As accións serán gratuítas para os destinatarios non podéndose cobrar cantidade algunha, en ningún concepto, pola participación nas mesmas. Os informes e resultados derivados dos proxectos deberán ter sempre carácter público.

Solicitantes

Os solicitantes poderán ser entidades públicas ou privadas, con ou sen ánimo de lucro, que estean legalmente constituídas e debidamente inscritas no rexistro correspondente, con personalidade xurídica propia e sede en España.

Entre os solicitantes obxectivo do Programa atópanse os seguintes:

1. As entidades e organizacións sen ánimo de lucro de ámbito estatal, comunitario ou de ámbito autonómico ou local, sempre que participen en redes ou programas dun ámbito superior ao de Comunidade Autónoma ou no medio mariño, relacionadas cos sectores e actividades obxecto do Programa pleamar.

2. As entidades e organizacións sen ánimo de lucro relacionadas co sector pesqueiro, como os Grupos de Acción Local Pesqueira (GALP), sempre que participen en redes, programas ou proxectos que, polos seus especiais características, haxan de levarse a cabo nun ámbito superior ao de Comunidade Autónoma ou no medio mariño.

3. Os organismos científicos ou técnicos incluídos no Real Decreto 2093/2008, do 19 de decembro, polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal, así como aqueles que de forma similar estean regulados polas CC. AA.

4. Os organismos públicos de investigación (OPI).

5. As universidades públicas ou privadas con sede en España.

6. As Administracións Públicas, que estean integradas ou participen en redes ou programas ou plans de ámbito estatal ou comunitario.

7. As corporacións de dereito público sen ánimo de lucro vinculadas ao sector pesqueiro.

8. As entidades mercantís, coa consideración de pequenas e medianas empresas de acordo ao Anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, incluídas dentro da definición de operadores pesqueiros, recollida no artigo 4, punto 30 do Regulamento (UE) Nº 1380/2013.

9. As entidades, organizacións e asociacións representativas ou vinculadas co sector pesqueiro e acuícola, como organizacións profesionais acuícolas ou organizacións de pescadores, así como as relacionadas cos sectores da transformación e comercialización de produtos pesqueiros.

As convocatorias poderán establecer requisitos e particularidades dos solicitantes en función da medida á que concorran, en base ao disposto no documento de «Criterios para a selección de operacións» aprobado polo Comité de Seguimento do FEMP.

Non poderán obter a condición de beneficiarios, nin de socios, aqueles solicitantes en quen concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.

Tampouco poderán obter a condición de beneficiarios nin de socios do Programa pleamar aqueles operadores pesqueiros ou entidades que:

Cometesen unha infracción grave con arranxo ao artigo 42 do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 ou ao artigo 90, apartado 1 do Regulamento (CE) n.º 1224/2009.

Estean involucrados na explotación, xestión ou propiedade de buques pesqueiros incluídos na lista de buques INDNR (pesca ilegal, non declarada e non reglamentada) da Unión contemplada no artigo 40, apartado 3, do Regulamento (CE) n.º 1005/2008 ou de buques que enarboren o pavillón de países considerados terceiros países non cooperantes segundo establécese no seu artigo 33.

Cometesen infraccións graves da Política Pesqueira Común.

Cometesen algún dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva n.º 2008/99/CE, cando se presente unha solicitude de subvención con arranxo ao título V, capítulo II do Regulamento (UE) n.º 508/2014.

O cumprimento destes criterios deberá manterse durante todo o período de execución do proxecto e durante os 5 anos seguintes despois da realización do pago final da operación. A FB esixirá aos operadores pesqueiros que soliciten subvencións, a presentación dunha declaración asinada na que manifesten que non cometeron infracción grave, non están incluídos na lista INDNR, non cometeron ningún dos delitos establecidos nos artigos 3 e 4 da Directiva 2008/99/CE e que non cometeron fraude no marco do FEP ou o FEMP.

As solicitudes terán un solicitante único e poderán contar con socios. Enténdese como socio aquela entidade que proporciona valor engadido e cofinanciación ao proxecto. Os socios deberán subscribir un acordo de colaboración co solicitante e poderán executar ou colaborar na execución das distintas accións do proxecto. Esta participación no proxecto detallarase nos formularios de solicitude da subvención e recollerase tamén no Documento que Establece as Condicións da Axuda (en diante o DECA) que subscribirá con cada beneficiario a FB.

Orzamento e ámbito de actuación

O Programa pleamar será cofinanciado a través do orzamento consignado á FB no Plan Financeiro que acompaña ao PO do FEMP. Tamén contribuirá ao seu cofinanciación a FB e os beneficiarios e socios dos proxectos seleccionados.

O ámbito de actuación do Programa pleamar e destas subvencións comprende todo o territorio nacional. Os proxectos deberán cumprir polo menos cunha das condicións seguintes:

Ter carácter supra autonómico, executándose en máis dunha Comunidade ou Cidade Autónoma.

Desenvolverse no medio mariño de competencia estatal.

Desenvolverse en espazos protexidos definidos e regulados con carácter básico na lexislación estatal.

As convocatorias poderán establecer o/os ámbitos de actuación, zonas ou temáticas prioritarias, no caso de que se considere necesario.

Atendendo á calidade dos proxectos e á dispoñibilidade orzamentaria, a FB poderá optar por non executar a totalidade do orzamento.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo para presentar solicitudes comezará desde o día seguinte á data de publicación da convocatoria (16 de marzo de 2017) ata o día 5 de maio de 2017 ás 14:00 horas, nos termos e condicións especificados nas Bases Reguladoras.

 

PARA MÁIS INFORMACIÓN: O texto completo da convocatoria, así como o resto da información relevante do proceso estará publicado na páxina web da Fundación Biodiversidade, www.fundacion-biodiversidad.es

 

Descargas: 

galer_a_fotos