BASES REGULADORAS DA 2ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR MUNICIPAL.

 

Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital

Resolución do 5 de abril de 2017, do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, pola que se publica a Resolución do 6 de marzo de 2017, do Consello de Administración, pola que se establecen as bases reguladoras da segunda convocatoria do programa de axudas para a renovación das instalacións de iluminación exterior municipal.

Obxecto

As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión das axudas correspondentes á segunda convocatoria do programa de axudas de referencia (en diante Programa), cuxa finalidade é incentivar e promover a realización de actuacións no sector de iluminación exterior municipal que reduzan as emisións de dióxido de carbono, mediante a execución de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, contribuíndo a alcanzar con iso os obxectivos de redución do consumo de enerxía final que fixa a Directiva 2012/27/UE, conforme ás condicións establecidas polas presentes bases, e en caso de cofinanciación con fondos FEDER, así mesmo conforme ás normas que rexan o Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

Beneficiarios

De conformidade co previsto nas presentes bases, poderán ser beneficiarios deste programa de axudas os Concellos, as Deputacións Provinciais ou entidades locais equivalentes, as Mancomunidades ou Agrupacións de municipios españois e as entidades públicas concesionarias da xestión de servizos públicos municipais españois que non realicen unha actividade económica pola que oferten bens ou servizos nun determinado mercado.

Tipoloxía de actuacións acollidas ao Programa

1. Para poder acollerse á presente convocatoria, as actuacións susceptibles de axuda haberán de conseguir unha redución das emisións de dióxido de carbono e do consumo de enerxía final, mediante a mellora da eficiencia enerxética con respecto á situación inicial de partida e cumprir coas condicións establecidas por estas bases.

2. Estas actuacións deben realizarse en instalacións municipais de iluminación exterior que sexan de titularidade de calquera entidade local, mancomunidade ou agrupación de municipios, ou entidades públicas concesionarias da xestión de servizos públicos municipais que non realicen unha actividade económica pola que oferten bens ou servizos nun determinado mercado.

3. As actuacións susceptibles de axuda deberán cumprir cos requisitos que se establecen no anexo I das bases, como é a xustificación do aforro de enerxía final e da redución de emisións de dióxido de carbono que se realizará segundo o especificado no apartado 5 do anexo I. Así mesmo deberán cumprir coa normativa vixente que lles sexa de aplicación, así como contar coas preceptivas licenzas e autorizacións administrativas no caso de que a actuación o requira.

4. Só se poderán presentar ao Programa actuacións que de acordo coa base novena, apartado 5 declaren un investimento elegible e soliciten unha contía do préstamo igual ou superior a 300.000 €. Aquelas actuacións de contía inferior a 300.000 €, deberán tramitarse de forma agrupada con outro ou outros solicitantes como unha única actuación elegible por contía superior ao devandito investimento mínimo, tramitada e xestionada a través dunha Deputación Provincial ou entidade equivalente, ou Mancomunidade, ou Agrupación de municipios correspondente. No caso de que a tramitación de forma agrupada se realice por unha Deputación Provincial ou entidade equivalente, o procedemento a seguir para a concesión das axudas obxecto da presente convocatoria terá en conta as especificidades e competencias que a lexislación de réxime local atribúe ás devanditas entidades locais, especialmente as relacionadas coa coordinación da prestación dos servizos de iluminación pública nos municipios con poboación inferior a 20.000 habitantes.

5. Establécese, así mesmo, un importe máximo de préstamo a conceder para un mesmo beneficiario de 4.000.000 €, tendo en conta, ademais, a limitación imposta en apartado 3 do anexo I, por punto de luz.

Investimentos e gastos elixibles

1. Os investimentos elixibles susceptibles de axuda no programa deben de responder a algunha das actuacións correspondentes ás tipoloxías que se describen no anexo I así como, en caso de cofinanciación de fondos FEDER, aos criterios aplicables ao Programa Operativo FEDER de Crecemento Sustentable 2014-2020.

2. Só consideraranse elixibles, e por tanto só poderán ser obxecto de financiamento con cargo ao Programa, os investimentos que sexan necesarias para conseguir unha mellora da eficiencia enerxética, e que se realicen na adquisición de bens ou de servizos por parte do solicitante e beneficiario da axuda, que poidan xustificarse mediante factura expedida ao seu favor, e xustificante de pago correspondente de devandito solicitante e beneficiario ao provedor. Non se considerarán, por tanto, elixibles os gastos propios (persoal, funcionamento ou gastos xerais). Poderá ser elegible, e por tanto financiable, o IVE soportado, sempre que non sexa susceptible de recuperación ou compensación.

A estes efectos consideraranse gastos elixibles aqueles que sexan necesarios para conseguir os obxectivos enerxéticos deste Programa, que poderán incluír, entre outros, os seguintes conceptos: a elaboración, polo técnico competente, dos proxectos técnicos relacionados coas actuacións, os custos de dirección facultativa de obra, os custos de execución da obra civil asociada á actuación e os de montaxe das instalacións, no seu caso; os equipos, materiais e instalacións auxiliares necesarias. Non se incluirán licenzas, taxas, impostos ou tributos.

A suma dos importes de gasto en enxeñería, obra civil e montaxe non poderá superar o orzamento de adquisición dos aparellos e equipos para a instalación de iluminación.

Os conceptos de gasto, para ser considerados custos elixibles financiables, deberán detallarse individualmente no orzamento da memoria de solicitude contemplada na base novena, apartado 5.c), e posteriormente actualizado segundo a base décima, apartado 8.

Só poderán considerarse financiables aqueles conceptos que de maneira indubitada respondan á natureza da actividade para financiar e resulten estritamente necesarios, en base á descrición das actuacións achegada na memoria de solicitude.

3. Dado o carácter incentivador das axudas, non serán elixibles e por tanto non poderán ser financiados en ningún caso con cargo ao programa os custos correspondentes a actuacións realizadas con anterioridade á data de rexistro da solicitude a que se refire a base novena, apartado 7.

Características das axudas

1. As axudas outorgadas ao amparo do Programa se instrumentarán baixo a modalidade de préstamos reembolsables, sen deveño de interese. As operacións deberán ser formalizadas en escritura pública, conforme ao modelo que se achega como anexo III, cuxos gastos serán por conta e cargo do beneficiario, de acordo coas condicións seguintes:

a) Importe do préstamo: Poderase solicitar ata o 100 % do investimento elegible. Cun máximo de 4.000.000 € e un mínimo de 300.000 €.

b) Tipo de interese: 0,0 %.

c) Prazo máximo de vixencia dos préstamos: 10 anos (que inclúe os primeiros 12 meses de carencia).

d) Comisión de apertura, estudo e cancelación: Exento.

e) Garantías: Exento. Con todo, IDAE será considerado acredor preferente da entidade beneficiaria, por razón do préstamo formalizado, polo que os pagos correspondentes a amortización do principal, intereses de demora, ou eventuais penalizacións do mesmo gozarán de lugar preferente na orde de prelación de pagos, tras os gastos de persoal, no plan de disposición de fondos de tesourería da entidade beneficiaria, durante o período de vixencia do contrato.

f)    Forma de amortización: mensual a partir da data do inicio do período de amortización do préstamo, con cotas constantes durante toda a vixencia do préstamo.

g) Transferencia dos fondos: O importe total do préstamo será recibido polo beneficiario mediante transferencia bancaria, no prazo dun mes desde a elevación a escritura pública do contrato de préstamo reembolsable polo que se instrumenta a axuda.

h) Posibilidade de amortización total ou parcial anticipada da débeda sen penalización nin comisións.

i)    Calquera outras axudas ou subvencións, que puidesen recibirse para a actuación financiada co préstamo reembolsable outorgado polo IDAE deberán de aplicarse á amortización anticipada do mesmo. Igualmente, no caso de que o investimento final no proxecto resulte inferior á inicialmente estimada, deberá efectuarse unha amortización anticipada pola diferenza.

Prazo

Desde o día seguinte a aquel en que conclúa o prazo dun mes natural desde a data de publicación do extracto (25-04-2017) no Boletín Oficial do Estado e ata a expiración da vixencia da presente convocatoria.

Descargas: 

galer_a_fotos